Ce să faci pentru a avea un PFA - avantaje, procedura de înfiinţare, impozitare

Persoana Fizică Autorizată (PFA) este cea mai simplă formă sub care persoanele fizice pot desfăşura individual şi independent activităţi economice. Durata medie pentru deschiderea acestuia este de două săptămâni.

15779 afișări
Imaginea articolului Ce să faci pentru a avea un PFA - avantaje, procedura de înfiinţare, impozitare

Ce să faci pentru a avea un PFA - avantaje, procedura de înfiinţare, impozitare (Imagine: Shutterstock)

O astfel de formă de organizare are avantaje precum:

- procedura de înfiinţare este relativ simplă şi presupune costuri reduse

- cheltuielile de administrare sunt de asemenea mai mici decat în cazul unei societăţi comerciale

- PFA nu are nevoie de contabil; poate ţine singură contabilitatea, în partidă simplă

- numărul declaraţiilor fiscale care trebuie depuse este redus

- persoana fizică ce  desfăşoară activităţi economice în mod independent are calitatea de angajat propriu; din acest an PFA-urile au dreptul să angajeze cu contract individual de muncă terţe persoane.

 - PFA poate dispune de banii "afacerii" in orice moment

Condiţii de înregistrare

Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice în mod independent dacă îndeplinesc următoarele condiţii: 

- au împlinit vârsta de 18 ani; 

- sănătatea le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicita autorizaţia; 

- au calificarea şi  experienţa profesională necesare pentru a desfăşura activităţi economice pentru care se solicită autorizaţia;

- nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea de fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

- îndeplinesc toate condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor şi cerinţele reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată, precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă

- deţin autorizaţia eliberată în condiţiile legii;

- sunt înregistrate la registrul comerţului şi la organele fiscale teritoriale.

Procedura de înfiinţare

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării PFA:

1. Cererea de înregistrare (original);

2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);

3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);

4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată sau copie certificată de parte);

5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);

6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original);

7. Informaţiile din cazierul fiscal (se obţin de către ORCT);

8. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (original).

9. Dacă este cazul:

- precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);

- declaraţia privind patrimoniul de afectaţiune, în original, şi documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz (copii certificate de parte);

- documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);

- documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);

10. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).

11. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

Note: Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către PFA.

În cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.

Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.

Redactarea cererii, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.

Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro)

Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.

Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.

Taxele pentru înfiinţarea unei PFA sunt de circa 250 RON şi se plătesc la sediul ORCT.

Clarificări:

1. Un document care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional şi a punctelor de lucru, la alegerea solicitantului, poate fi: extras de carte funciară în termen de valabilitate la depunere dar nu mai vechi de 30 de zile, în original, contract de vânzare cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces-verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la administraţia finanţelor publice pentru cel încheiat între persoane fizice şi persoane juridice), contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol, în original, în termen de valabilitate, declaraţie de luare în spaţiu, în original, sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă.

2. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt diploma; certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ; certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia; certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale); atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate; atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ; orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

3. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate se depune la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare şi poste fi dat în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura.

4. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.

5. Dacă s-a optat pentru transmiterea prin poştă a documentelor care atestă înregistrarea în registrul comerţului se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

Înregistrarea in registrul comerţului se face numai după ce directorul ORC de pe lângă tribunal verifică dacă au fost îndeplinite toate formalităţile şi dispune, printr-o rezoluţie motivată, înregistrarea şi funcţionarea PFA. El va elibera, în maxim trei zile lucrătoare, certificatul de înregistrare care atestă înregistrarea în registrul comerţului.

Documentul va conţine codul unic de înregistrare şi certificatul constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere.

În cazul în care documentele solicitantului sunt incomplete, directorul oficiului registrului comerţului va acorda 15 zile pentru completarea lor, tot printr-o rezoluţie motivată, în care se vor indica actele care mai trebuie depuse.

La cererea motivată a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit.

Impozitarea PFA, obligaţii fiscale

Persoanele fizice autorizate pot desfăşura două tipuri de activităţi, respectiv dependente şi independente. Activitaţile dependente sunt definite de Codul Fiscal ca orice activităţi desfăşurate de o persoană fizică într-o relaţie de angajare. Printre veniturile din activităţi independente se numără cele comerciale sau din drepturi de proprietate intelectuală.

PFA-urile datorează la bugetul de stat impozit pe venit de 16%. Cele care desfăşoară activităţi independente pot opta pentru doua modalităţi de impozitare: în sistem real sau normă de venit.

PFA cu normă fixă de venit datorează impozit 16% (cota unica) din respectiva normă, indiferent de nivelul real al veniturilor realizate, în timp ce PFA care optează pentru sistemul real de impozitare datorează cotă de 16% la veniturile nete totale.


Exemplu: Dacă PFA optează pentru norma de venit şi obţine venituri nete mai mari va fi în avantaj plătind 16% raportat la norma de venit. Dacă a optat pentru norma de venit şi obţine venituri nete mai mici va datora un impozit mai mare decât cel calculat asupra veniturilor nete.

După înregistrarea la ORC, în termen de 15 zile de la începerea activităţii, PFA trebuie să depună la administraţia financiară formularul 220 privind venitul estimat, împreună cu o cerere de opţiune pentru sistemul real de impunere / norme de venit, o copie dupa autorizaţia de funcţionare obţinută de la ORC, o copie BI/CI şi o cerere de înregistrare a Registrului-jurnal de încasări şi plăţi şi a Registrului inventar.

În formularul 220 se va declara suma pe care contribuabilul consideră că o va câştiga în perioada rămasa din anul fiscal curent.

Altă declaraţie care trebuie depusă este Declaraţia 392 privind livrările de bunuri şi servicii efectuate în anul anterior, cu clasificarea: 392A  – pentru cei care sunt înregistraţi în scopuri TVA (au RO la codul fiscal) şi 392B  – pentru cei care nu sunt înregistraţi in scopuri TVA (nu au RO la codul fiscal). Formularul se depune la administraţia financiară până la 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui pentru care se face raportarea. Se depune în format electronic, însoţit de un formular, sau prin poştă.

PFA-urile care au optat pentru sistemul real de impozitare trebuie să depună şi declaraţia 200 privind veniturile realizate din România.


În plus, PFA trebuie să depună o serie de documente la Casa de Pensii (declaraţia de asigurare, copia după actul de identitate, copia după Certificatul de înregistrare sau Autorizaţie de funcţionare şi o copie a carnetului de muncă) şi la cea de Sănătate (declaratia privind obligaţiile de constituire şi plată la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate datorate de alte persoane decât cele care desfăşsoară activitate în baza unui contract individual de muncă, o copie a actului de identitate, o copie a Autorizaţiei de funcţionare sau a Certificatului de înregistrare, precum şi o copie a Carnetului de muncă sau a Adeverinţelor de vechime vizate de Inspectoratul teritorial de muncă).

Totodată, la Casa de Asigurări de Sănătate trebuie depusă o copie după Decizia de impunere privind plăţile anticipate, document care se primeşte prin poştă de la Administraţia Financiară dupa depunerea declaraţiei de venit estimat.

În ceea ce priveşte contribuţiile sociale, Guvernul a decis anul trecut că  PFA-urile cu activităţi independente datorează doar anumite contribuţii, iar PFA-urile dependente sunt obligate la plata tuturor contribuţiilor.                           

Probleme la înfiinţarea PFA

Cei care doresc să înfiinţeze o Persoană Fizică Autorizată acuză, printre altele, că trebuie să meargă la mai multe instituţii (Oficiul Registrului Comerţului Teritorial, Casa Naţională de Pensii, Casa Naţională de Sănătate şi Administraţia Financiară), pentru formalităţi, că trebuie să stea la mai multe cozi şi că nu primesc informaţiile de care au nevoie.

Alte posibile probleme:

Dacă sediul PFA va fi într-un bloc de locuinţe este nevoie ca vecinii de la etajele superior şi inferior, precum şi cei de pe acelaşi palier cu care există pereţi comuni să-şi dea acordul.

Refuzul unuia dintre vecini duce la imposibilitatea stabilirii sediului profesional în locaţia respectivă.

În acest caz se poate apela la o rudă sau la un prieten, care trebuie să declare în faţa notarului că este de acord ca cel care înfiinţează PFA să folosească spaţiul respective.

Sunt importante, de asemenea, diplomele sau certificatele de calificare profesională, fără de care solicitantul nu poate dovedi că este specializat în domeniul de activitate al viitoarei PFA. Dosarul trebuie să cuprindă copii ale documentelor care atestă pregătirea şi experienţa profesională. Sunt acceptate numai diplome în limba română.

Surse de documentare consultate pentru elaborarea acestui material:

1. Ghid ONRC

http://www.onrc.ro/documente/ghid/1_pfa.pdf

2. Consultanţi

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_23753/Infiintare-PFA-Ghid-complet-I.html

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_23769/Infiintare-PFA-Ghid-complet-II.html

3. Presa

http://www.zf.ro/eveniment/despre-experienta-deschiderii-unui-pfa-e-abstracta-procedura-asta-cu-atatea-acte-si-cereri-nici-macar-nu-stiu-cum-sa-completez-formularele-povestiti-aici-despre-experienta-proprie-8173379

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici