COMENTARIU Lelia Munteanu: 145 de ani, 7 luni şi restul zile

1930 afișări
Imaginea articolului COMENTARIU Lelia Munteanu: 145 de ani, 7 luni şi restul zile

Un prieten bun mi-a trimis acest Regulament, document tulburător, radiografie a unei epoci, pe care l-am copiat ca un diac să vi-l pot dărui. (Dar din dar se face rar).   

Regulament pentru vaccinaţie şi revaccinaţie/ publicat la 5 Mai 1875

Art. 1. Vaccinaţia este obligatóre pentru totă populaţiunea.

Art. 2. Ori-ce copil se va vaccina în primul an al vieţei, cu escepţia celor bolnavi şi bolnávicioşi, pentru care vaccinaţia este facultativă.

Art. 3. Revaccinaţia se face de la etatea de 7 ani în sus. În timp de epidemii de variolá, revaccinaţia devine obligatorie.

Art. 4. Pentru vaccinatia generală obligatoriă se fixează anual 2 termine : unul de la 1 Aprilie până la 30 Iunie, ear altul de la 1 Septembre panâ la 30 Novembre. Aceste termene nu esclud vaccinaţia şi în cele alte luni pentru întreţinerea vaccinei.

Art. 5. În cas de isbucnire a une epidemii de variolă, chiar când cazurile de inbolnăvire n'ar fi numerose, se vor aplica în localităţile infectate imediat si afarà de termenele fixate mai sus si regulele prescrise la art. 2 si 3, de către prefecţii judeţelor şi primarii celor 8 urbi mari, prin înţelegere cu consiliele de hygienă publică şi salubritate respective, care se vor pronunta in fie-care caz special, dacă acéstă măsură trebue aplicată şi asupra comunelor vecine, sau chiar asupra plăşei sau a judeţului întreg.

Art. 6. Elevii şi elevele din scólele publice şi pensiónele particulare, elevii din seminare, din stabilimentele de meseriaşi, individele din monastirele şi penitenciarele de ambe sexe, copiii din institutele de orfani, În fine, individele din ori-ce stabilimente şi localuri publice sau private, tare populate, urméză a fi supuse vaccinatiei şi revaccinaţiei obligatórie.

Art. 7. Persoanelee care nu vor infätisa bilete doveditóre c’au fost vaccinate cu bun succes nu vor fi primite în nici un serviciu public.

Art. 8. Părinţii şi epitropii copiilor sunt datori a aduce pe copii atât pentra vaccinaţie cât şi pentru revaccinaţie, precum si pentru control la locul destinat pentru acésta, ear dacă au fost absenţi în timpul fixat pentru acéstă operaţie, atunci sunt datori a proba cauza acestei absenţe prin certificat legal. Scutirile definitive sau temporale ale copiilor de vaccinaţie, care se vor constata de catre medicul vaccinator direct sau după bilete liberate de alţi medici, se vor trece în regula de observaţii a listei generale celor destinaţi pentru vaccinaţie. Pentru vaccinaţia şcolarilor, vaccinatorul se va transporta în scólá si va vaccina acolo.

Art. 9. Scutirea definitiva de vaccinaţie va fi : a). Cand copilul a fost vaccinat cu succes bun; b). Când unul şi acelaşi copil a fost vaccinat trei ori pe rând fără efect. Acéstă condiţiune nu exclude insă de loc pe copil de la datoria revaccinărei la etatea de 7 ani; c). Când a zăcut copilul de variola naturală.

Art. 10. Scutirea temporală va avea loc dacă starea săntătăţei sau constituţia copilului nu permite de a fi supus acestei operaţiuni. Îndreptându-se însă se va supune vaccinaţiei în termenul cel mai apropiat.

Art, 11. Primarii comunelor atât urbane cât şi rurale sunt datori a forma listele tuturor născuţilor pe fie-care an, estrase din registrele stărei civile, alcătuindu-le în urbe după despărţiri, iar în comunele rurale după cătune, şi însemnând în rigla de observaţii pe cei morţi şi pe aceia care s'au permutat cu părinţii în altăa comună. Primarul acestei comune este obligat a cere nouilor veniţi în comună prezintarea biletelor de vaccină  ale copiilor în lista celor destinaţi pentru vaccinaţie în termenul cel mai apropiat.

Art. 12. Copii care din cauze neprevăzute nu s'au putut vaccina 1ntr'un an, urméză a fi înscrişi de primari în lista anului viitor.

Art. 13. Primarii urbelor comunică medicilor de urbe, cel mult până la 1 Februar al fie-cărul an, listele prevăzute la art. 11 şi fixéză prin întelegere cu dânşii zilele şi locurile destinate pentru vaccinaţie. Primarii comunelor rurale înaintéză aceste liste, în termenul fixat mai sus, prefectului judeţului, care prin înţelegere cu medicul primar, fixéză zilele şi locurile destinate pentru vaccinaţie în comunele rurale.

Art. 14. Spre a asigura prezentarea părinţilor cu copii, primarii comunelor urbane şi prefecţii judeţelor vor comunica autorităţilor administrative locale cu 15 zile mai înainte zilele, orele şi locurile destinate pentru vaccinaţie, iar aceste autorităţi regulează la rândul lor publicarea imediată a acestor termene în fie-care despărţire sau cătun.

Art. 15. Dacă cătunele care compun o comunä rurală sunt prea depărtate de reşedinta primăriei (locul concentrărei copiilor) pentru ca mamele copiilor sä nu fie nevoite a veni cu ei mal departe de 5 kilometre, primarul respectiv, prin înţelegere cu medicul vaccinator, împarte acéstă comunä în maI multe ocoale, destinează cătunul din centrul fiecărui ocol ca loc de strângere al copiilor şi fixează termene deosebite pentru vaecinalie şi pentru control.

Art. 16. Controlul vaccinaţiei se va face după opt zile de la ziva vaccinării. Medicul vaccinator comunică chiar în ziva operaţiei atât primarului comunei cât şi mamelor copiilor spre a se prezenta cu dênşii în localitate la ora şi ziva fixatä pentru control.

Art. 17. La operaţia vaccinării şi la control, medicii vaccinatori vor fi însoţiţi în urbe de un agent al poliţiei locale, iar în comunele rurale de primar sau de un delegat al său.

Art. 18. Vaccinaţia se va face în urbe de medicii de urbe, iar în comunele rurale de medicii de plăşi, a căror datorie este a indica dacă copiii se află în condiţiunile cerute spre a fi supuşi aceste operaţii şi a alege pe copiii de la care urmază a se lua limfa necesarie pentru vaccinaţii subsecuente. Acéstă operaţie se poate face şi de subchirurgi ori vaccinatori numiţi intr’adins; copiii vacciniferi nu se vor putea însă alege şi vaccina de cât de către medic!

Art. 19. Prenoirea vaccinei prin înocularea vaccinei originale se va face în urbe de către medicii urbei în persónă, iar pentru comunele rurale de către medicii primari a judeţelor şi de către cei de plăşi, de doué ori pe an, la epocele fixate mai sus.

Art. 20. Pentru vaccinaţiile subsecuente se va lua limfa numai de la copii care să nu fie mai tineri de un an; să nu aibă în gură, nas, urechi, orificiul anal, precum şi pe părţile genitale nici o urmă de boale sifilitice; asemenea să nu aibă pe pele erupţiuni, glande sau ulcere scrofulóse; cu un cuvènt să fie cu deseverşire sănétoşi, de o constituţie bună şi de un temperament sanguin, adnotându-se în lista vaccinaţilor, în dreptul numelui lor, că au servit de vacciniferi.

Art. 21. Asemenea se va nota în lista vaccinaţilor pentru fie-care copil în parte, cu ce fel de limfă s'a vaccinat, cu limfăi originalp sau cu vaccină umanizată, şi în cel din urmă caz de la care copil a fost luata limfa.

Art. 22. Limfa se va lua pe cât se poate numai din pustule bine desvoltate între a 6-a şi a 8-a zi, Cand acestea nu conţin încă puroiu.  Asemenea se va feri de a face să sângereze pustulele la luarea limfei.

Art. 23. Vaccinatorul va face câte două inoculaţii la fie-care braţ în distanţă nu mai mică de 4 centimetre una de alta.

Art. 24. Medicul sau vaccinatorul va fi aprovizionat la operaţiune cu mai multe instrumente de vaccinaţie şi, înaintea fie-cărei vaccinaţii în parte, va curăţa bine instrumentul cu un liquid alcoolic.

Art. 25. Medicul este obligat a face cel mai esact şi cel mai consciinţios control vaccinaţilor. El va înscrie în liste osebite atât pe vaccinaţii cu cow-pox, cât şi pe cei cu vaccină umanizatä, notând la facerea controlului atât vaccinaţiile făcute cu succes, cât şi pe cele fără succes pentru fiecare specie de vaccină în parte. După terminarea controlului, in conformitate cu art. 9, 10 şi 11, revizueşte pe copiii scutiţi definitiv şi temporal, şi dacă găseşte în regulă atestatele despre care tratează art. 9. emite celor dintai certificatul de scutire definitiv iar pe ceilalţi îi trece în  lista generală a celor destinaţi pentru vaccinaţiune în termenul cel mai apropiat.

Art. 26. Dupa terminarea definitivă a vaccinaţieo în fiecare comună în parte, medicii de urbe sînt datori a comunica primarilor; iar medicii de plăşi sau vaccinatorii medicilor primari de judeţe rezultutul obţinut, trimitendu-le totodatä listele nominale ale vaccinaţilor şi revaccinaţilor, alcătuite după modele adeverite de autorităţile administrative locale şi însoţite de procese verbale, constătătóre acea lucrare, precum şi lista nominală a copiilor care nu au îndeplinit îndatorirea stipulată la art. 8, iar copii de  pe aceste liste rămân una la medicul vaccinator şi alta la primărie.

Art. 27. Listele nominale originale de vaccinaţi se vor înainta de către medicii de judeţe şi de către primarii celor 8 urbe mari la consiliile de igienä publică şi salubritate, spre a se comunica rezultatul ministerului de interne.

Art. 28. Părinţii copiilor vaccinaţi de medici particulari vor prezinta certificatele acestora medicilor insărcinati cu vaccinaţia obligatorie la epocele vaccinaţiilor periodice, pentru a fi trecuţi în listele generale.

Art. 29. Vaccinaţia generală obligatorie urmează a se face sub priveghiarea prefecţilor de judeţe, a primarilor celor 8 urbe mari şi a consilielor de igienă publică şi salubritate.

Art. 30. Controlul mai de aprópe al vaccinaţiei obligatorie prin judeţe priveşte pe medicii primari ai judeţelor, iar în cele 8 urbe mari pe vice-preşedinţii consilielor de igienă publică şi salubritate.

Art. 31. Părintii şi epitropii copiilor, directorii şi directriţele scólelor publice şi private, directoril internatelor şi pensionatelor Statului şi private, directorii azilelor, grădinelor de copii, seminarielor, stabilimentelor de meseriaşi, de creşterea copiilor, învăţătorii scólelor de prin comunele rurale, superiorii şi superiórele monastirelor sunt datori a îngriji de vaccinarea persónelor aflate sub autoritatea lor; iar în cas contrar vor fi pasibili pentru prima oară de penalitatea prevèzutä la art. 386, alineatul 9 din codul penal şi în cas de recedivii de acea prevezută la art. 388 din acelaşi cod.

Art. 32. Autorităţile administrative locale, care nu au format listele esact, care nu au publicat la timp ziva şi locul fixat pentru vaccinaţie, care nu au dat ajutorul poliţienesc absolut necesar medicului vaccinator şi nu au strâns la termenile fixate pe mame cu copii, sunt pasibile, pentru fie-care categorie în parte, de penalitatea prevăzută la art. 68, din legea sanitard, publicată în Monitorul official No. 131, din anul 1874.

Art. 33. Medicul vaccinator, care s'ar dovedi că a negligét datoria d'a veni la termenile fixate, este pasibil de penalitatea prevăzută la art. 22, din regulamentul de faţă.

Art. 34. Medicul vaccinator, care s'ar dovedi că a vaccinat cu limfă luatá de la copii sifilitici, contrar art. 20, sau că a contravenit dispoziţiilor articolelor 22 si 24 din acest regulament, se va da în judecată corecţională şi i se va ridica dreptul d'a mai ocupa o funcţiune sanitară.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici