Geoană, reclamat de ANI la Parchetul ICCJ pentru fals în declaraţii

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) îl reclamă la Parchetul instanţei supreme pe liderul PSD, Mircea Geoană, pentru fals în declaraţii în legătură cu achiziţionarea unui apartament şi a două locuri de parcare în valoare 733.000 de euro.

68 afişări

Imaginea articolului Geoană, reclamat de ANI la Parchetul ICCJ pentru fals în declaraţii

Geoană, reclamat de ANI la Parchetul ICCJ pentru fals în declaraţii (Imagine: Bogdan Maran/Mediafax Foto)

Redăm integralcomunicatul ANI:

«Agenţia Naţională de Integritate, în baza prevederilor Legiinr. 144/2007, republicată, a sesizat Parchetul de pe lângă ÎnaltaCurte de Casaţie şi Justiţie, în vederea efectuării de cercetări cuprivire la săvârșirea de către senatorul Mircea Dan GeoanăPreşedintele Senatului României, a infracţiunii de fals îndeclarații, prevăzută şi pedepsită de art. 292 din CodulPenal.

Agenţia Naţională de Integritate, în conformitate cudispozițiile Legii nr. 144/2007, privind înfiinţarea, organizareaşi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată,s-a sesizat din oficiu în urma publicării mai multorarticole de presă care semnalau posibila nerespectare decătre domnul Mircea Dan Geoană, în calitate de Senator înParlamentul României, a dispoziţiilor legale referitoare lacompletarea şi depunerea declaraţiilor de avere.

Mircea Dan Geoană este începând cu data de 30.11.2008,parlamentar ales in colegiul uninominal 5 din Circumscripţiaelectorală nr.17 Dolj. Cel de-al doilea mandat consecutiv desenator al lui Mircea Dan Geoană a fost validat prin HotărâreaSenatului României nr. 68/2008, la data de 19 decembrie 2008.Mircea Dan Geoană deţine în prezent şi funcţia de Preşedinte alBiroului Permanent al Senatului României.

Cercetările Agenţiei Naţionale de Integritate au fostextinse şi faţă de Mihaela Geoană potrivit prevederilorart. 10 din Legea nr. 115/1996, pentru declararea şi controlulaverilor demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii deconducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cumodificările şi completările ulterioare, cu modificările șicompletările ulterioare, ("dacă persoana a cărei avere este supusăcontrolului este căsătorită, controlul se extinde şi asupra averiişi veniturilor dobândite de celălalt soţ).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicată,senatorii reprezintă una dintre categoriile de persoane care auobligaţia declarării averii şi a intereselor.

Legea nr. 144/2007, republicată prevede că "declaraţia de averese face în scris, pe proprie răspundere şi cuprinde bunurileproprii, comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele alecopiilor aflaţi în întreţinere".

Având în vedere reglementările legislative şi întrucât, în urmaverificării prealabile efectuate în temeiul Legii nr. 144/2007,republicată, au rezultat o serie de neconcordanţe, la data de01.07.2009, procedura de înştiinţare a fost îndeplinită în bazamandatului poştal (cu confirmare de primire), Mircea Dan Geoanăfiind informat cu privire la declanşarea procedurii de verificarerespectiv asupra drepturilor sale de a lua cunoştinţă de actele şilucrările dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat şide a prezenta orice elemente justificative pe care le considerănecesare.

La data de 16.07.2009, Agenţia Naţională de Integritate a fostinformată cu privire la faptul că Mircea Dan Geoană, făcând uz dedrepturile sale legale, a împuternicit o societate profesională deavocatură să îi reprezinte interesele, să ia cunoştinţă de toateactele şi lucrările de verificare precum şi să intermediezecomunicările aferente.

În urma verificărilor efectuate şi a analizării informaţiilor şidocumentelor primite de la Senatul României, Inspectoratul Naţionalpentru Evidenţa Persoanei, Administraţia Finanţelor Publice aSectorului 1, Primăria Sectorului 1 - Direcţia de Taxe şi Impozite,Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală deReglementare şi Recuperare a Creanţelor , S.C. Biroul de CrediteS.A., Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliarăprecum şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, au rezultaturmătoarele:

1. Mircea Dan Geoană nu deţine şi nu a deţinut calitatea deasociat/administrator în nicio societate comercială înregistrată laRegistrul Comerţului;

2. Mihaela Geoană deţine începând cu data de 15.03.2005,calitatea de asociat în cadrul S.C. LA MAISON CONSULTING SRL, cu ocotă de participare de 30% şi S.C. TOPCONT INVEST SRL, având înprezent o cotă de participare de 80%;

3. Mircea Dan Geoană deţine un cont la "Banca ComercialăRomână", sucursala Izvor precum şi un cont la "Banc Post" SA;

4. Mihaela Geoană deţine conturi la "HVB Bank Romania" SA,"Unicredit Ţiriac Bank", sucursala Izvor, Bucureşti, "BRD GroupeSociete Generale" SA Bucureşti, "CEC Bank" SA şi la "Banc Post" SA,sucursala Floreasca;

5. Mircea Dan Geoană a realizat începând cu anul 2004, veniturinete după cum urmează: în anul 2004 - din salarii 4.742.319 lei(rol) de la angajator "Senatul României" şi venituri din salarii346.623.272 lei (rol) de la angajator "Ministerul AfecerilorExterne"; în anul 2005 - venituri din salarii 48.096 lei (ron) dela angajator "Senatul României"; în anul 2008 - venituri dinsalarii 73.488 lei de la de la angajator "Senatul României"; pentruanii 2006, 2007 şi 2009 Mircea Dan Geoană nu figurează cu veniturideclarate şi înregistrate

6. Mihaela Geoană a realizat începând cu anul 2004 următoarelevenituri nete: în anul 2004 - venituri din salarii 42.143.700 lei(rol) de la angajator "Institutul de Administraţie Publică şi aAfacerilor din Bucureşti" şi din drept de proprietate intelectualăsuma brută de 118.458.376 lei de la "Castel Film" SRL; în anul 2005- venituri din salarii 415 lei (ron) de la angajator "Institutul deAdministraţie Publică şi a Afacerilor din Bucureşti"; în anul 2006- venituri din salarii 15.885 lei de la de la angajator "RenaştereaSRL"; în anul 2007 - venituri din salarii 27.300 lei de la de laangajator "Renaşterea SRL, venituri din drept de proprietateintelectuală suma brută 1.899 lei de la "Castel Film" SRL şivenituri din dividende în suma de 190.400 lei de la plătitorul"Topcont Invest" SRL; în anul 2008 - venituri din salarii 28.872lei de la de la angajator "Renaşterea" SRL; pentru anul 2009Mihaela Geoană nu figurează cu venituri declarate şiînregistrate.

7. Mircea Dan Geoană a menţionat în declaraţia de avere aferentăanului fiscal 2007 (datată 16.06.2008), că soţia sa, Mihaela Geoanăa încasat dividende de la "Topcont Invest SRL", în cuantum de100.000 RON. Rezultă astfel o diferentă de 90.400 lei pe caredomnul GEOANĂ MIRCEA DAN nu a menţionat-o în declaraţia de avere,deşi avea această obligaţie legală.

8. Mihaela Geoană a figurat înscrisă în cartea funciară cu ocotă indiviză de 70% din 17 loturi de teren scoase din circuitulagricol situate în intravilanul Municipiului Bucureşti, sector 1 şicu imobilul situat în Bucureşti, str. Uruguay, sector 1; cota de70% din cele 17 loturi de teren situate în intravilanulMunicipiului Bucureşti, sector 1, în suprafaţă totală de 9.955,55mp, a fost dobândită de către doamna GEOANĂ MIHAELA la data de22.09.2005, conform contractului de vânzare cumpărare, de la BarbaOctavian Vasile şi Barba Elena Nicoleta; preţul convenit alvânzării a fost de 48.300 Euro, a fost achitat integral la data de22.09.2005, data autentificării contractului terenul a fostachiziţionat cu un preţ mult subevaluat faţă de preţul realpracticat pe piaţa imobiliară pe parcursul anului 2005 (anulrealizării tranzacţiei); calculând valoarea reală a parcelelor deteren achiziţionate de către doamna GEOANĂ MIHAELA raportat lavaloarea orientativă de 100 euro/mp, aplicabilă unei zone "relativapropiate", rezultă suma de 696.888 euro, valoare mai mare deaproximatriv 14 ori decăt suma plătită pentru achiziţionarea coteide 70% din 9.955,55 mp. (6.968,88 mp.); la data de 17.01.2006,Mihaela Geaonă, a reintrat în posesia preţului plătit (48.300Euro), iar domnul Barba Octavian Vasile, în posesia cotei de 70%din cele 17 loturi de teren intravilan, ca urmare a rezoluţiuniicontractului de vânzare-cumpărare prin convenţie autentificatăîntre cele două părţi. Acest teren nu a fost înscris îndeclaraţiile de avere completate şi depuse de către MirceaGeoană.

9. suma de 48.300 Euro constituie venit realizat pe parcursulanului 2006, însă aceasta nu a fost înscrisă de Mircea Geoană îndeclaraţia de avere datată 26.12.2006, completată şi depusă încalitate de senator.

Reprezentantul legal al lui Mircea Geoană a depus la dosarulcauzei, la data de 25.08.2009, un set de documente (antecontract devânzare-cumpărare încheiat între "S.C. Cefin Real Estate ResidenceS.R.L." în calitate de promitent-vânzător şi doamna GEOANĂ MIHAELA,în calitate de promitent-cumpărător, datat 21.11.2005, având caobiect un apartament într-un imobil ce urmează a fi construit înBucureşti; un extras de cont pentru perioada 20 martie 2006 - 03noiembrie 2008, eliberat de "Bancpost S.A."; o copie a uneiadeverinţe eliberate de "BRD Groupe Societe Generale" doamneiMihaela Geoană şi un extras de cont eliberat de "Bancpost S.A."sucursala Titan care nu prezintă ştampila unităţii bancare sausemnătura reprezentantului acesteia) în scopul clarificării unoradintre aspectele care fac obiectul dosarului de investigaţie.

În urma analizării documentelor depuse s-a constatat căantecontractul de vânzare-cumpărare încheiat de "Cefin Real EstateResidence S.R.L." şi doamna Mihaela Geaonă (în calitate depromitent-cumpărător cât şi în calitate de reprezentant alpromitentului-vânzător) în vederea achiziţionării unui apartamentşi a două locuri de parcare, în valoare de 733.000 Euro, nu conţineo încheiere notarială de autentificare sau o dată certă, putând firedactat şi antedatat oricând.

Deoarece în proporţie de 100% off-shore-ul luxemburghez "6AInvestment SA" deţine părţile sociale ale S.C. "Cefin Real EstateResidence S.R.L." nu au putut fi obţinute mai multe informaţiiurmând ca organele de urmărire penală să efectueze verificări.

Având în vedere cele prezentate, s-a constatat faptul cădeşi avea obligaţia legală, senatorul Mircea Dan Geoană nu amenţionat sau a menţionat eronat în declaraţiile de averecompletate şi depuse în 2006 şi 2008, veniturile, "bunurileproprii, comune şi cele deţinute în indiviziune" deţinute saurealizate împreună cu familia sa.

Deoarece aspectele prezentate constituie indicii temeiniceprivind săvârşirea de către Mircea Dan Geoană a infracţiunii defals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită de art. 292 Cod Penal,asupra căreia doar organele judiciare au competenţa de a sepronunţa, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curtede Casaţie şi Justiţie.

Activitatea de verificare a averii dobândite în perioadaexercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor oridemnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi aincompatibilităţilor este supusă controlului judecătoresc. Agenţiaîşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii,imparţialităţii, independenţei, celerităţii, dreptului la apărareşi bunei administrări.

Verificările au fost suspendate până la soluţionarea cauzei decătre organele judiciare».

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Taguri:
GEOANĂ ANI ,
geoana fals in declaratii
Versiunea: mobil  |  completa

Citarea se poate face în limita a 250 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral scrierile publicistice purtătoare de Drepturi de Autor fără acordul Mediafax SA.