CC: Diminuarea cu 15 % a pensiilor, neconstituţională - oficial

Dispoziţiile art.1 lit.c) din Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor sunt neconstituţionale, la fel şi art. 9 referitor la diminuarea cu 15% a cuantumului brut al pensiilor cuvenite sau aflate în plată, a decis Curtea Constituţională.

715 afişări

Imaginea articolului CC: Diminuarea cu 15 % a pensiilor, neconstituţională - oficial

CC: Diminuarea cu 15 % a pensiilor, neconstituţională - oficial (Imagine: Bogdan Maran/Mediafax Foto)

"Plenul Curţii Constituţionale, compus din cei 9 judecători,învestit în temeiul art.146 lit.a) din Constituţie şi al art.15 dinLegea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea CurţiiConstituţionale, s-a întrunit în şedinţe în zilele de 24 şi 25iunie 2010, pentru a soluţiona, în cadrul controlului anteriorpromulgării, sesizările cu privire la neconstituţionalitatea Legiiprivind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibruluibugetar şi a Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniulpensiilor, adoptate în temeiul prevederilor art.114 alin.(3) dinConstituţia României, republicată, în urma angajării răspunderiiGuvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţacomună din data de 7 iunie 2010.

Asupra acestor legi, obiecţiile de neconstituţionalitate au fostformulate după cum urmează: I. Cu privire la Legea privind unelemăsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, decătre: Secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; unnumăr de 30 de senatori şi 60 de deputaţi aparţinând Grupuluiparlamentar al Alianţei politice PSD+PC; un număr de 54 de deputaţiaparţinând Grupului parlamentar al PNL.

În urmadeliberărilor, Plenul Curţii Constituţionale, cu majoritate devoturi, a constatat că:

1. Dispoziţiile art.1-8 şi cele ale art.10-17 din Legeaprivind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibruluibugetar sunt constituţionale.

Astfel, conform articolului 1, se diminuează cu 25 la sutăcuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare deîncadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturisalariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabiliteîn conformitate cu prevederile Legii-cadru 33/2009 privindsalarizarea unitară a bugetarilor.

În situaţia în care, din aplicarea prevederilor alineatului 1,rezultă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minimbrut pe ţară garantat în plată, suma care se acordă este de 600 delei (143 euro).

Se reduc cu 25 la sută drepturile de natură salarială de carebeneficiază personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilorpublice indiferent de modul de finanţare al acestora, respectivpersonalul didactic, personalul trimis în misiune permanentă înstrăinătate, a celui din apărare, ordine publică şi siguranţănaţională.

Se reduce cu 25 la sută cuantumul compensaţiei băneşti,respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi deechipament, compensaţia lunară pentru chirie, valoareadrepturilor/cheltuielilor cu asietnţă medicală.

Totodată, se reduce cu 25 la sută suma forfetară, prevăzută deLegea 96/2006 privind statutul parlamentarilor, destinată plăţiidrepturilor băneşti ale persoanelor angajate de birourilordeputaţilor şi senatorilor.

Se reduc cu 25 la sută drepturile salariale personalului dincadrul Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a ValorilorMobiliare, Comisiei de Supravegherea Sistemului de Pensii Privateşi Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj se diminuează cu 15 lasută.

Pensia socială minim garantată se va numi "indemnizaţie socialăpentru pensionari", "care nu va fi mai mică de 350 de lei" (83euro).

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Socialenu mai contractează bilete de odihnă în anul 2010, potrivitarticolului 8.

Articolul 10 arată că nu se mai acordă ajutoare sau, după caz,indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere sau la trecerea înrezervă.

În sistemul public de pensii, precum şi în sistemele de pensiineintegrate acestuia, dispoziţiile legale privind înscrierea lapensie anticipată şi pensie anticipată parţială nu se maiaplică.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului se diminuează cu 15 lasută, iar, dacă din calcul rezultă uun cuantum mai mic de 600 delei, se acordă 600 de lei.

Se reduc cu 25 la sută salariile personalului clerical şineclerical, indemnizaţia membrilor Academiei Române, AcademieiOamenilor de Ştiinţă, Academiei de Ştiinţe Medivale, Academiei deŞtiinţe Tehnice şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice"Gheorghe Ionescu-Şişeşti".

Se reduce cu 15 la sută cuantumul ajutorului acordat urmaşilorAcademiei Române şi Academiei Oamenilor de Ştiinţă; ajutorul lunarpentru soţul supravieţuitor şi ajutorul pentru soţul supravieţuitorpensionar; indemnizaţia de merit; indemnizaţiile prevăzute de Legea341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătoriide la Revoluţie.

2. Dispoziţiile articolul 9 referitoare la diminuarea cu15 la sută a cuantumului brut al pensiilor cuvenite sau aflate înplată, precum şi a indemnizaţiei de însoţitori pentru pensionariide invaliditate de gradul I, precum şi cele referitoare la valoareapunctului de pensie utilizat de 622,9 lei din Legea privind unelemăsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar suntneconstituţionale.

Potrivit articolului 9 - scos în afara legii, de către CC -, "dela data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul brut alpensiilor cuvenite sau aflate în plată, precum şi indemnizaţia deînsoţitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I, sediminuează cu 15%. La determinarea cuantumului brut al pensiilor,precum şi a indemnizaţiei de însoţitor pentru pensionarii deinvaliditate gradul I, ce vor fi stabilite sau acordate începînd cudata intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului depensie utilizată este de 622,9 lei".

II. Cu privire la Legea privind stabilirea unor măsuri îndomeniul pensiilor, obiecţiile de neconstituţionalitate au fostformulate de către: - Secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţieşi Justiţie; - un număr de 37 de senatori aparţinând Grupuluiparlamentar al Alianţei politice PSD+PC.

În urmadeliberărilor, Plenul Curţii Constituţionale, cu majoritate devoturi, a constatat că:

1. Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniulpensiilor este constituţională în raport cu criticile formulate decei 37 de senatori.

2. Dispoziţiile art.1 lit.a), b), d)-i) şi art.2-12 dinLegea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor suntconstituţionale în raport cu criticile formulate de Secţiile uniteale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Art. 1- La data intrării în vigoare a prezentei legi,următoarele categorii de pensii stabilite pe baza legislaţieianterioare, devin pensii în înţelesul Legii nr.19/2000 privindsistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cumodificările şi completările ulterioare: a) pensiile militare destat; b) pensiile de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilorpublici cu statut special din sistemul administraţieipenitenciarelor; d) pensiile de serviciu ale personalului auxiliarde specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor depe lângă acestea; i) pensiile de serviciu ale personalului Curţiide Conturi.

Aceste prevederi sunt constituţionale, la fel şi cele notate maijos, inclusiv articolul 12.

Pensiile de serviciu anticipate şi anticipate parţiale dintrecele prevăzute la art. 1, devin pensii pentru limită de vârstă înînţelesul Legii 19/2000, iar începând cu drepturile lunii iunie2010, pensiile prevăzute la art.1 (mai puţin cele alemagistraţilor-n.r.), stabilite potrivit prevederilor legilor cucaracter special, cuvenite sau aflate în plată, se recalculeazăprin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecăreipensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurărisociale. În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare aprezentei legi se elaborează metodologia de recalculare a pensiilorprevăzute la art. 1 care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Articolul 4 - (1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art.1 serealizează de către instituţiile în evidenţa cărora se aflăpersoanele beneficiare după cum urmează a) într-o perioadă de 5luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernuluiprevăzută la lain. (3) pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit a)şi b); b) într-o perioadă de 30 de zile de la data intrării învigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la alin. (3) pentrupensiile prevăzute la art. 1 lit i). (2) Cuantumul pensiilorrecalculate, conform prevederilor alin. (1) se stabileşte în bazapunctajului mediu anual, determinat conform prevederilor Legiinr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi seplăteşte de la data de întâi a lunii următoare expirării perioadeide recalculare prevăzută la lit a) sau b), după caz.

Articolul 5 - (1) Prevederile art.3 şi 4 se aplică în modcorespunzător şi pensiilor stabilite potrivit prevederilor Legiinr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cumodificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 179/2004privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale alepoliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare. (2)Pentru pensiile prevăzute la alin. (1) punctajul mediu anualrealizat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultatdin însumarea punctajelor anuale ale persoanelor la 20 de anireprezentând stagiul complet de cotizare. (3) La cuantumulpensiilor prevăzute la art.1. lit a) sau b), stabilite ca urmare aprocesului de recalculare, se aplică prevederile art.11 teza 3 dinLegea nr.80 din 1995 privind cadrele militare. (4) În cazulpensiilor prevăzute la alin. (1), pentru perioadele care constituiestagiu de cotizare şi pentru care nu pot fi dovedite venituri denatură salarială, la determinarea punctajului mediu anual seutilizează salariul mediu brut pe economie din perioadelerespective.

Articolul 6 - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării învigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului muncii,familiei şi protecţiei sociale se aprobă procedura de încadrare îngrade de invaliditate, în vederea înscrierii la pensie deinvaliditate. (2) Într-un interval de 3 ani de la data intrării învigoare a procedurii prevăzută la alin. (1), Casa Naţională dePensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin INEMRCM, vaorganiza verificarea încadrării în grad de invaliditate apensionarilor de invaliditate aflaţi în evidenţă la acea dată.

Articolul 7 - (1) Procedura de stabilire, plată, suspendare,recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculatepotrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea 19/2000, cumodificările şi completările ulterioare. (2) Pensiilor prevăzute laart. 2 li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile din Legea19/2000, care reglementează aceste categorii de pensii.

Articolul. 8 - (1) Pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a)şi b), pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 carereprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţiideosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă se acordăperioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea înserviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale,după cum urmează: a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţiideosebite de muncă; b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţiispeciale de muncă. c)12 luni pentru fiecare an lucrat în altecondiţii de muncă aşa cum sunt reglementate în domeniul apărăriinaţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe bazacriteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de HotărâreaGuvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şia activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi altecondiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cumodificările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţiideosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentrupoliţişti.

Articolul 9. - Constituie stagiu de cotizare în sistemul publicde pensii: a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilireapensiilor până la data de 1 aprilie 2001; b) vechimea în serviciurecunoscută pentru stabilirea pensiilor, în cazul persoanelorprevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), până la intrarea învigoare a prezentei legi.

Articolul 10 - Constituie stagiu de cotizare şi perioadasuplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciuacordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, respectiv încondiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii în cazulbeneficiariilor pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b).

Articolul 11 - Beneficiarii pensiilor prevăzute la art. 1 lit.a) şi b) care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrateîn grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioaredatei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăşurat activităţi înlocuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, condiţii specialesau alte condiţii de muncă, potrivit legii, beneficiază demajorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective,după cum urmează: a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşuratactivităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivitlegislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri demuncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii; b) cu 50%pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuriîncadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioaredatei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate încondiţii speciale, potrivit legii; c) cu 50% pentru perioadele încare au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în alte condiţiide muncă potrivit legii.

Articolul 12 Persoanele ale căror drepturi la pensie suntstabilite, în condiţiile legii, ulterior datei intrării în vigoarea prezentei legi, vor fi supuse automat procesului de recalculare,astfel cum este reglementat de prezenta lege.

3. Dispoziţiile art.1 lit.c) din Legea privindstabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor suntneconstituţionale, în raport cu prevederile constituţionaleindicate în sesizare de Secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţieşi Justiţie.

"La data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarelecategorii de pensii stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devinpensii în înţelesul Legii 19/2000 privind sistemul public de pensiişi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şicompletările ulterioare: c) pensiile de serviciu ale judecătorilor,procurorilor şi judecătorilor, respectiv magistraţilor asistenţi aiCurţii Constituţionale" - această prevedere a fost scoasă în afaralegii de CC.

Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiilor pronunţate dePlenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsuldeciziilor, care se publică în Monitorul Oficial al României,Partea I.

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii şi se comunicăPreşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere aleParlamentului şi primului-ministru.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Taguri:
CC ,
MĂSURI GUVERN ,
Versiunea: mobil  |  completa

Citarea se poate face în limita a 250 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral scrierile publicistice purtătoare de Drepturi de Autor fără acordul Mediafax SA.