CC: Diminuarea cu 15 % a pensiilor, neconstituţională - oficial

Dispoziţiile art.1 lit.c) din Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor sunt neconstituţionale, la fel şi art. 9 referitor la diminuarea cu 15% a cuantumului brut al pensiilor cuvenite sau aflate în plată, a decis Curtea Constituţională.

1011 afișări
Imaginea articolului CC: Diminuarea cu 15 % a pensiilor, neconstituţională - oficial

CC: Diminuarea cu 15 % a pensiilor, neconstituţională - oficial (Imagine: Bogdan Maran/Mediafax Foto)

"Plenul Curţii Constituţionale, compus din cei 9 judecători, învestit în temeiul art.146 lit.a) din Constituţie şi al art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit în şedinţe în zilele de 24 şi 25 iunie 2010, pentru a soluţiona, în cadrul controlului anterior promulgării, sesizările cu privire la neconstituţionalitatea Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi a Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, adoptate în temeiul prevederilor art.114 alin.(3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 7 iunie 2010.

Asupra acestor legi, obiecţiile de neconstituţionalitate au fost formulate după cum urmează: I. Cu privire la Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, de către: Secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; un număr de 30 de senatori şi 60 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Alianţei politice PSD+PC; un număr de 54 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al PNL.

În urma deliberărilor, Plenul Curţii Constituţionale, cu majoritate de voturi, a constatat că:

1. Dispoziţiile art.1-8 şi cele ale art.10-17 din Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar sunt constituţionale.

Astfel, conform articolului 1, se diminuează cu 25 la sută cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru 33/2009 privind salarizarea unitară a bugetarilor.

În situaţia în care, din aplicarea prevederilor alineatului 1, rezultă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, suma care se acordă este de 600 de lei (143 euro).

Se reduc cu 25 la sută drepturile de natură salarială de care beneficiază personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice indiferent de modul de finanţare al acestora, respectiv personalul didactic, personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, a celui din apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Se reduce cu 25 la sută cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi de echipament, compensaţia lunară pentru chirie, valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asietnţă medicală.

Totodată, se reduce cu 25 la sută suma forfetară, prevăzută de Legea 96/2006 privind statutul parlamentarilor, destinată plăţii drepturilor băneşti ale persoanelor angajate de birourilor deputaţilor şi senatorilor.

Se reduc cu 25 la sută drepturile salariale personalului din cadrul Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supravegherea Sistemului de Pensii Private şi Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj se diminuează cu 15 la sută.

Pensia socială minim garantată se va numi "indemnizaţie socială pentru pensionari", "care nu va fi mai mică de 350 de lei" (83 euro).

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nu mai contractează bilete de odihnă în anul 2010, potrivit articolului 8.

Articolul 10 arată că nu se mai acordă ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere sau la trecerea în rezervă.

În sistemul public de pensii, precum şi în sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispoziţiile legale privind înscrierea la pensie anticipată şi pensie anticipată parţială nu se mai aplică.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului se diminuează cu 15 la sută, iar, dacă din calcul rezultă uun cuantum mai mic de 600 de lei, se acordă 600 de lei.

Se reduc cu 25 la sută salariile personalului clerical şi neclerical, indemnizaţia membrilor Academiei Române, Academiei Oamenilor de Ştiinţă, Academiei de Ştiinţe Medivale, Academiei de Ştiinţe Tehnice şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".

Se reduce cu 15 la sută cuantumul ajutorului acordat urmaşilor Academiei Române şi Academiei Oamenilor de Ştiinţă; ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor şi ajutorul pentru soţul supravieţuitor pensionar; indemnizaţia de merit; indemnizaţiile prevăzute de Legea 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii de la Revoluţie.

2. Dispoziţiile articolul 9 referitoare la diminuarea cu 15 la sută a cuantumului brut al pensiilor cuvenite sau aflate în plată, precum şi a indemnizaţiei de însoţitori pentru pensionarii de invaliditate de gradul I, precum şi cele referitoare la valoarea punctului de pensie utilizat de 622,9 lei din Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar sunt neconstituţionale.

Potrivit articolului 9 - scos în afara legii, de către CC -, "de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul brut al pensiilor cuvenite sau aflate în plată, precum şi indemnizaţia de însoţitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I, se diminuează cu 15%. La determinarea cuantumului brut al pensiilor, precum şi a indemnizaţiei de însoţitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I, ce vor fi stabilite sau acordate începînd cu data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie utilizată este de 622,9 lei".

II. Cu privire la Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, obiecţiile de neconstituţionalitate au fost formulate de către: - Secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; - un număr de 37 de senatori aparţinând Grupului parlamentar al Alianţei politice PSD+PC.

În urma deliberărilor, Plenul Curţii Constituţionale, cu majoritate de voturi, a constatat că:

1. Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor este constituţională în raport cu criticile formulate de cei 37 de senatori.

2. Dispoziţiile art.1 lit.a), b), d)-i) şi art.2-12 din Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate de Secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Art. 1- La data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare: a) pensiile militare de stat; b) pensiile de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor; d) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea; i) pensiile de serviciu ale personalului Curţii de Conturi.

Aceste prevederi sunt constituţionale, la fel şi cele notate mai jos, inclusiv articolul 12.

Pensiile de serviciu anticipate şi anticipate parţiale dintre cele prevăzute la art. 1, devin pensii pentru limită de vârstă în înţelesul Legii 19/2000, iar începând cu drepturile lunii iunie 2010, pensiile prevăzute la art.1 (mai puţin cele ale magistraţilor-n.r.), stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se elaborează metodologia de recalculare a pensiilor prevăzute la art. 1 care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Articolul 4 - (1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art.1 se realizează de către instituţiile în evidenţa cărora se află persoanele beneficiare după cum urmează a) într-o perioadă de 5 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la lain. (3) pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit a) şi b); b) într-o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la alin. (3) pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit i). (2) Cuantumul pensiilor recalculate, conform prevederilor alin. (1) se stabileşte în baza punctajului mediu anual, determinat conform prevederilor Legii nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare expirării perioadei de recalculare prevăzută la lit a) sau b), după caz.

Articolul 5 - (1) Prevederile art.3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi pensiilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru pensiile prevăzute la alin. (1) punctajul mediu anual realizat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale persoanelor la 20 de ani reprezentând stagiul complet de cotizare. (3) La cuantumul pensiilor prevăzute la art.1. lit a) sau b), stabilite ca urmare a procesului de recalculare, se aplică prevederile art.11 teza 3 din Legea nr.80 din 1995 privind cadrele militare. (4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură salarială, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.

Articolul 6 - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale se aprobă procedura de încadrare în grade de invaliditate, în vederea înscrierii la pensie de invaliditate. (2) Într-un interval de 3 ani de la data intrării în vigoare a procedurii prevăzută la alin. (1), Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin INEMRCM, va organiza verificarea încadrării în grad de invaliditate a pensionarilor de invaliditate aflaţi în evidenţă la acea dată.

Articolul 7 - (1) Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pensiilor prevăzute la art. 2 li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile din Legea 19/2000, care reglementează aceste categorii de pensii.

Articolul. 8 - (1) Pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează: a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă; b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă. c)12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiţii de muncă aşa cum sunt reglementate în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi a activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti.

Articolul 9. - Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii: a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001; b) vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), până la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Articolul 10 - Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii în cazul beneficiariilor pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b).

Articolul 11 - Beneficiarii pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează: a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii; b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii; c) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în alte condiţii de muncă potrivit legii.

Articolul 12 Persoanele ale căror drepturi la pensie sunt stabilite, în condiţiile legii, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi supuse automat procesului de recalculare, astfel cum este reglementat de prezenta lege.

3. Dispoziţiile art.1 lit.c) din Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor sunt neconstituţionale, în raport cu prevederile constituţionale indicate în sesizare de Secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

"La data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare: c) pensiile de serviciu ale judecătorilor, procurorilor şi judecătorilor, respectiv magistraţilor asistenţi ai Curţii Constituţionale" - această prevedere a fost scoasă în afara legii de CC.

Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiilor pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici