Curtea de Conturi: Prejudiciu de 12.000 de lei şi drepturi salariale necuvenite, la Institutul Cultural Român

Prejudiciu de 12.000 de lei şi drepturi salariale necuvenite, plăţi nejustificate pentru cheltuieli de deplasare, acoperirea posturilor fără concurs, prin detaşare de personal şi promovări fără examene, sunt nereguli constatate la ICR, potrivit raportului Curţii de Conturi a României pe anul 2017.

1495 afișări
Imaginea articolului Curtea de Conturi: Prejudiciu de 12.000 de lei şi drepturi salariale necuvenite, la Institutul Cultural Român

Curtea de Conturi: Prejudiciu de 12.000 de lei şi drepturi salariale necuvenite, la Institutul Cultural Român

Misiunea de audit financiar la ICR în urma căreia, potrivit documentelor publicate de Curtea de Conturi, "s-a exprimat o opinie contrară", s-a desfăşurat în anul 2018. Raportul Curţii de Conturi notează faptul că "au fost constatate denaturări semnificative ale situaţiilor financiare, ţinând cont, totodată, de natura abaterilor şi a erorilor, de contextul în care s-au produs acestea, de faptul că măsurile din deciziile anterioare ale Curţii de Conturi nu au fost implementate, precum şi de faptul că valoarea totală a abaterilor identificate depăşeşte pragul de semnificaţie stabilit în etapa de planificare a misiunii de audit financiar".

Inspectorii au reţinut şi faptul că, în timpul auditului, ICR "a luat şi măsuri de corectare a unei erori determinate de faptul că au fost scoase din evidenţa contabilă bunuri reprezentând mijloace fixe - autoturisme, în sumă de 136 mii lei, pentru care s-au întocmit procese-verbale de casare, fără efectuarea operaţiunilor de valorificare a acestora prin dezmembrare şi recuperare de materiale, vânzare sau predare către centre de colectare deşeuri. În timpul misiunii de audit, conducerea entităţii a luat măsuri pentru reintroducerea în gestiune a mijloacelor de transport uzate. Tot în timpul misiunii de audit a fost înregistrată în evidenţa contabilă scoaterea din evidenţă a furnizorilor prescrişi, pentru suma de 30 mii lei, precum şi plata acestei sume către bugetul de stat".

Controlul a arătat că situaţiile financiare "au fost întocmite fără respectarea principiului contabilităţii pe bază de angajamente. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare, respectiv a documentelor justificative, nu s-a efectuat cronologic şi sistematic, aşa cum prevăd actele normative în vigoare. În anul 2017, entitatea a evidenţiat în conturile de cheltuieli facturi reprezentând prestări servicii, respectiv deconturi de cazare aferente anului 2016, în sumă estimativă de 81.000 lei, iar pe cheltuielile anului 2018 au fost înregistrate servicii aferente
exerciţiului bugetar 2017, în sumă estimativă de 29.000 lei".

Inspectorii au constatat că "în anul 2017, la nivelul ICR nu a fost organizată corespunzător evidenţa tehnico-operativă, cu consecinţe în necunoaşterea cantităţilor de carburant efectiv consumate şi a celor existente în stoc la finele perioadei de raportare. Institutul a înregistrat în contabilitate consumul de carburant, prin evidenţierea direct pe conturile de cheltuieli a valorii facturilor plătite lunar, fără a lua în considerare consumul lunar efectiv înregistrat în Fişa lunară de activităţi zilnice pentru autovehicule, stabilit pe baza foilor de parcurs. Procedându-se astfel, valoarea cantităţilor de combustibil rămase în rezervoarele autoturismelor la sfârşit de lună nu se mai reflectă în evidenţă contabilă".

"Au fost menţinute în mod nejustificat, în conturile de debitori cu vechime sub 1 an, creanţe în sumă de 85 de mii lei, reprezentând debitori neîncasaţi din perioada 2010-2015, precum şi debitori acţionaţi în instanţă şi, implicit, au fost raportate eronat prin situaţiile financiare încheiate la 31.12.2017 la creanţe curente. Din această sumă, 12 mii de lei reprezintă prejudiciu adus bugetului entităţii (debite prescrise pentru care reprezentanţii ICR nu au luat măsuri de recuperare de la persoanele responsabile)", se arată în raport.

Instituţia culturală, în anul 2017, nu implementase în totalitate sistemul propriu de control intern managerial în conformitate cu OSGG nr. 400/2015. Raportul a reţinut faptul că astfel "s-au produs abateri de la principiile de legalitate şi regularitate, în principal abateri de la reglementările contabile aplicabile instituţiilor publice, dar şi unele abateri referitoare la modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire la încasare a veniturilor şi la modul de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor bugetare, care nu au fost detectate de sistemul de control intern managerial".

Controlul financiar preventiv propriu nu a funcţionat conform prevederilor legale. Astfel, din verificarea efectuată privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar preventiv propriu în anul 2017 s-a constatat că la ICR nu a fost întocmit un grafic privind circuitul documentelor justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate, nu au fost elaborate listele de verificare (check-list) pentru operaţiunile de plăţi, iar în cazul operaţiunilor privind constituirea veniturilor proprii ale Institutului nu au fost specificate documentele ce se prezintă la viză şi nici nu au fost elaborate listele de verificare (check-list) aferente ş.a.

Pe parcursul misiunii de audit au fost identificate mai multe deficienţe legate de activitatea ICR. Printre deficienţele reţinute de inspectori se numără faptul că coordonatorii de proiecte/evenimente culturale nu ţin o evidenţă clară a acestora, şi nu urmăresc decontarea sumelor acordate artiştilor/prestatorilor de servicii culturale conform clauzelor contractuale. De asemenea, în unele situaţii nu s-a urmărit şi nu s-a supus analizei modul de cheltuire a fondurilor publice în condiţii de economicitate.

Pentru plata cu întârziere a contribuţiilor aferente salariilor achitate în luna decembrie 2017, ICR "nu a calculat şi nu a evidenţiat în contabilitate accesoriile aferente, în condiţiile în care din suma contribuţiilor aferente salariilor lunii decembrie 2017 (272 mii lei), având termenul scadent în data de 25.01.2018, entitatea a plătit la Bugetul general consolidat, suma de 150 de mii lei. Restul de plată în sumă de 122 mii lei, reprezentând contribuţii, a fost plătit la bugetul de stat în data de 6.06.2018.

Inventarierea anuală a patrimoniului s-a desfăşurat fără a respecta în totalitate prevederile legale, întrucât nu au fost respectate perioadele de inventariere, creanţele şi datoriile faţă de terţi nu au fost confirmate, unele liste de inventariere nu au fost completate cu toate datele prevăzute de formular ş.a. Şi în privinţa cheltuielilor de personal şi a gestionării resurselor umane s-au constatat nereguli şi abateri de la prevederile legale în vigoare.

Controlul reţine şi faptul că "a fost efectuată plata unor drepturi salariale necuvenite ca urmare a interpretării eronate a prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Astfel, diferenţele de salarii calculate în urma corecţiilor aplicate pentru perioada iunie-decembrie 2017 şi plătite salariaţilor ICR odată cu plata drepturilor salariale pe noiembrie şi decembrie 2017 au fost în sumă de 848 mii lei, fiind invocată aplicarea art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 5 din OUG nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar precum şi art. 3^1 alin. (1) din OUG nr. 43/2016".

Documentul arată că, prin intrarea în vigoare a Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, toate actele normative invocate erau abrogate la data efectuării corecţiilor salariale, fiind interpretate greşit vechile prevederi astfel încât "ICR a acordat eronat salariaţilor care exercită controlul financiar preventiv propriu sporul salarial pentru complexitatea muncii în proporţie de 25% la salariul de încadrare în loc de patru clase de salarizare aplicate la salariul de bază, efectuând astfel cheltuieli de personal nejustificate".

Conducerea ICR nu a organizat concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante prevăzute în statul de funcţii, optând în schimb pentru detaşarea de personal de la alţi angajatori, astfel că în anul 2017 au fost detaşate de la alte entităţi – în principal, societăţi cu răspundere limitată (SRL), 70 de persoane cu diverse calificări pe posturi vacante aprobate în statul de funcţii. Nu au fost organizate examene de promovare în gradele profesionale superioare pentru personalul din cadrul ICR, promovarea în gradul profesional superior a salariaţilor ICR efectuându-se fără susţinerea examenelor de promovare.

Contracte de muncă cu jumătate de normă, încheiate fără concurs

Lipsa unei proceduri privind deplasările în străinătate a personalului ICR, precum şi funcţionarea defectuoasă a controlului intern au condus la plata nejustificată a unor cheltuieli de deplasare. În urma verificării deplasărilor efectuate în străinătate în anul 2017 de către personalul ICR au fost constatate deficienţe, produse ca urmare a faptului că la nivelul entităţii nu s-a ţinut cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi de faptul că sistemul de control intern managerial nu a fost implementat în totalitate.

Tot fără concurs, ICR a încheiat contracte individuale de muncă cu jumătate de normă. "Au fost identificate 11 contracte cu jumătate de normă, pe durată determinată şi neterminată, dintre care cele mai multe erau încheiate cu personal deja angajat în instituţie", au observat inspectorii.

Curtea de Conturi a recomandat ICR respectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare, respectarea principiului contabilităţii pe bază de angajamente, înregistrarea în contabilitate în mod cronologic şi sistematic a tuturor documentelor justificative şi evidenţierea operaţiunilor economico-financiare ca şi efectuarea demersurilor legale pentru recuperarea tuturor creanţelor înregistrate în sold la 31.12.2017, în termenul legal de prescripţie.

Institutului Cultural Român condus, din aprilie 2017, de Liliana Ţuroiu, i s-a cerut aprobarea, difuzarea şi implementarea procedurilor operaţionale pentru toate activităţile derulate de entitate, elaborarea şi implementarea unui Program de dezvoltare, precum şi pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial ca şi ţinerea unei evidenţe a proiectelor/evenimentelor culturale organizate de ICR dar şi organizarea şi efectuarea operaţiunilor de inventariere anuală potrivit dispoziţiilor legale.

Institutul Cultural Român (ICR) este organizat şi funcţionează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, fiind înfiinţat în anul 2003, în baza Legii nr. 356/2003, republicată, prin reorganizarea Fundaţiei Culturale Române şi a Editurii Fundaţiei Culturale Române. Misiunea ICR constă în reprezentarea, promovarea şi protejarea culturii şi civilizaţiei naţionale în ţară şi în străinătate.

Institutul Cultural Român îşi propune iniţierea, organizarea şi dezvoltarea capacităţii asociative, de mobilizare şi convergenţă în jurul unor proiecte culturale de interes naţional a tuturor acelor instituţii şi organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale şi uniuni de creaţie, a reprezentanţilor societăţii civile şi a personalităţilor independente care pot contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Institutului.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici