Adrian Ionel, directorul Unifarm în perioada pandemiei, contestă raportul Curţii de Conturi: „Abaterile consemnate nu există”

  • Adrian Ionel, fostul şef al Unifarm, neagă acuzaţiile din raportul Curţii de Conturi
  • Unifarm a făcut achiziţii fără aprobare în valoare de 1,5 md. lei, potrivit unui raport al Curţii de Conturi
  • Adrian Ionel spune că a făcut achiziţii cu bună credinţă, Curtea de Conturi spune că preţurile de achiziţie au fost de opt ori mai mari decât ar fi trebuit
1597 afișări
Imaginea articolului Adrian Ionel, directorul Unifarm în perioada pandemiei, contestă raportul Curţii de Conturi: „Abaterile consemnate nu există”

Adrian Ionel, directorul Unifarm în perioada pandemiei, contestă raportul Curţii de Conturi

Adrian Ionel, fostul director al companiei de stat Unifarm, care s-a ocupat de achiziţia materialelor sanitare pe perioada pandemiei, spune că acuzaţiile aduse de experţii Curţii de Conturi nu sunt adevărate.
 
Astăzi, Curtea de Conturi a publicat un raport prin care a scos la iveală faptul că Unifarm a făcut cheltuieli de circa 1,5 miliarde de lei fără să aibă aprobarea ministerului pentru aceste achiziţii. Printre neregulile constatate se află achiziţia de ventilatoare la preţuri de opt ori mai mari decât ar fi trebuit şi vânzarea, către spitale, a măştilor sanitare cu un adaos comercial de 71%.
 
”Încă din data de 17.07.2020 , prin intermediul Societatii de Avocati “Dragne si Asociatii” am transmis Curţii de Conturi a României, obiecţiunile mele faţă de Raportul de Control 10198/02.07.2020 , pe care le ataşez prezentei informari. Astfel, consider ca preluarea de către media a concluziilor Raportului contestat, fără a cunoaşte şi punctul meu de vedere, mă pune într-o vadită dificultate faţă de publicul în a cărui slujbă am fost. Îmi reafirm deplina nevinovăţie şi sunt convins că se va demonstra că am făcut achiziţii cu bună credinta, în condiţii extrem de dificile pentru România. În acelaşi timp, îmi rezerv dreptul de a mă plange, în faţa autoritaăţlor, impotriva persoanelor care au difuzat un material de control fara a avea dreptul, aducand atingere nevinovatiei mele, prezumata de Constitutia Romaniei, precum si dreptului la propria imagine”, a transmis, prin e-mail, Adrian Ionel.
 
În document, avocaţii lui Adrian Ionel au spus că abaterile/deficientele consemnate de raportul Curţii de Conturi nu există.
 

 

Drept la replică

 
OBIECTIUNI împotriva nr. 10198/02.07.2020 al Curtii de Conturi a Romaniei – Departamentul V (in continuare denumit „Raportul”), prin care va solicit sa constatati nelegalitatea si netemeinicia argumentelor de fapt si de drept retinute in actul contestat prin prezentele Obiectiuni, fata de imprejurarea ca  abaterile/deficientele consemnate nu exista, si, pe cale de consecinta, va solicit sa invalidati constatarile si masurile dispuse prin Raport, apreciind ca nu se impune valorificarea si  punerea in aplicare a acestora prin emiterea unei Decizii.
 

Cu privire la obiectivul nr. 1

In legatura cu acest obiectiv s-au retinut pretinse incalcari ale dispozitiilor OG nr. 26/2003, ale Legii nr. 500/2002, precum si ale OMFP nr. 3818/2019, considerandu-se ca s-au efectuat cheltuieli fara a exista un buget pentru acestea, precum si ca pentru aceste cheltuieli nu s-a solicitat aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA).
 
Consider ca aceste pretinse abateri nu exista, avand in vedere argumentele care vor fi expuse in continuare.
Astfel, in ceea ce priveste incalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (1) si (4) si ale art. 9 alin. 1 lit. e) din OG nr. 26/2013, acestea nu-si gasesc incidenta, avand in vedere ca aceste dispozitii au fost avute in vedere la elaborarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al CN Unifarm SA, buget aprobat prin Ordinul comun nr.306/1726/552/2020, emis de catre Ministerul Sanatatii, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii si Protectiei.
Cheltuielile mentionate in cuprinsul Raportului in raport de care s-au retinut abaterile sunt unele ulterioare fundamentarii bugetului, fiind cauzate de un eveniment ulterior, imprevizibil si insurmontabil – aparitia epidemiei cu noul coronvirus, SARS – CoV-2.
 
Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 80/04.03.2020 s-a aprobat contractarea unei facilitati de tip plafon multiprodus, monovaluta, revolving, in suma de 72.111.000 lei, pentru achizita in regim de urgenta de materiale, echipamente medicale si paramedicale, aparatura, dispozitive si medicamente necesare, ca urmare a crizei cauzate de aparitia coronavirusului, iar prin aceeasi hotarare am fost imputernicit sa semnez contractele de credit si garantii aferente.
 
Prin mandatul special nr. 2935/05.03.2020 am fost imputernicit de Statul roman prin Ministerul Sanatatii, in calitate de actionar unic al CN Unifarm SA, sa reprezint aceasta companie nationala in vederea contractarii creditului.
Ministerul Sanatatii a sustinut demersul CN Unifarm SA de obtinere a creditului in valoare de 72.111.000 lei de la Eximbank SA, fiind emisa in acest sens Scisoarea de sustinere nr. 2924/05.03.2020.
 
  • Ulterior, prin Hotararea nr. 58/17.03.2020 a Adunarii Generale a Actionarilor CN Unifarm SA s-a aprobat contractarea de la Eximbank NCS a unei facilitati de finantare revolving, in suma de 1.150.000.000 lei pana la 21.12.2020, pentru achizitia in regim de urgenta de materiale si echipament sanitar, eu fiind imputernicat sa semnez contractele de credit si garantii si sa utilizez facilitatea de credit in interesul CN Unifarm SA, in scopul pentru care a fost acordat.
Mentionez ca pentru exprimarea votului in AGA CN Unifarm SA a fost emis de catre Statul Roman prin Ministerul Sanatatii Mandatul nr. VSC 3530/16.03.2020.
 
  • Ulterior, a fost emisa OUG nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, care la art. IV prevedea urmatoarele:
„(1) Ministerul Finantelor Publice poate acorda, la solicitarea Companiei Nationale UNIFARM - S.A., un imprumut, din venituri rezultate din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 1.150.000 mii lei, pe o perioada de 6 luni de la momentul acordarii acestuia, respectiv data creditarii contului prevazut la alin. (5).
(2) Suma se asigura de Ministerul Finantelor Publice din venituri rezultate din privatizare inregistrate in contul curent in valuta deschis la Banca Nationala a Romaniei, prin efectuarea operatiunii de schimb valutar al echivalentului in euro al sumei de 1.150.000 mii lei, determinat pe baza cursului Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii. Echivalentul in lei al acestor sume se inregistreaza in contul curent general al Trezoreriei Statului la disponibil din venituri rezultate din privatizare.
(3) Suma prevazuta la alin. (1) va fi utilizata pentru rambursarea primei transe din imprumutul acordat de Eximbank in numele si contul statului, iar diferenta se va utiliza pentru achizitia de urgenta de material si echipament sanitar in contextul epidemiei cu coronavirus in Romania. Responsabilitatea privind utilizarea sumelor din imprumut revine Companiei Nationale UNIFARM - S.A.
(4) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice incheie o conventie cu Compania Nationala UNIFARM - S.A., in care vor fi precizate drepturile si obligatiile partilor, precum si termenii si conditiile de acordare si derulare a imprumutului.
(5) Dupa semnarea conventiei, Ministerul Finantelor Publice efectueaza transferul integral al sumei prevazute la alin. (1) in maximum 3 zile lucratoare de la data solicitarii formulate intr-un cont distinct de disponibil cu afectatiune speciala deschis la Trezoreria Statului pe numele Companiei Nationale UNIFARM - S.A. Aceasta va intreprinde demersurile necesare in vederea deschiderii acestui cont la Trezoreria Statului.
(6) Imprumutul prevazut la alin. (1) se acorda cu o rata de dobanda, care ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului, respectiv ROBOR la 3 luni, comunicata de Banca Nationala a Romaniei, in ultima zi lucratoare a lunii anterioare acordarii imprumutului, respectiv semnarii conventiei de imprumut, plus o marja de 1,9% pe an, si se ramburseaza integral la termenul prevazut la alin. (1), cu posibilitatea rambursarii anticipate, pe masura constituirii veniturilor.
(7) Dobanda reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului si se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii prevazute la alin. (6) la soldul imprumutului. Dobanda astfel calculata se plateste la scadenta imprumutului prevazut la alin. (1).
(8) Pentru neplata la termen a imprumutului si a dobanzilor aferente se calculeaza o dobanda de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pe zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.
 
(9) Compania Nationala UNIFARM - S.A. restituie imprumutul si dobanzile aferente, din veniturile proprii si sume legal constituite, in contul distinct deschis la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al acesteia. In termen de 3 zile lucratoare de la alimentarea acestui cont, obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital.
(10) Creantele rezultate din gestionarea imprumutului se urmaresc si se executa in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea creantelor fiscale si se recupereaza conform legislatiei in vigoare privind colectarea creantelor fiscale de catre organul fiscal central competent in administrarea creantelor fiscale ale imprumutatului, pe baza inscrisurilor intocmite de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin care se individualizeaza la data scadentei sumele de recuperat si care constituie titluri executorii. In cazul in care instantele judecatoresti s-au pronuntat asupra acestor sume, executarea silita se efectueaza in temeiul hotararii judecatoresti definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu”.
 
Aceste evenimente neprevazute au cauzat necesitatea unei rectificari a bugetului de venituri si cheltuieli, rectificare care poate avea loc in conditiile prevazute la art. 10 din OG nr. 26/2013.
 
in conformitate cu prevederile art. 10 alin (2) din OG nr. 26/2013:
„Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului urmatorilor indicatori economico-financiari aprobati, astfel:
a) depasirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevazuti la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat si a prevederilor art. 9 alin. (3);
b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii si/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, in situatia in care nu se respecta prevederile alin. (1) lit. b);
c) reducerea productivitatii muncii;
d) cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
e) depasirea nivelului platilor restante;
f) in alte situatii impuse de prevederile legale”.
Se poate asadar observa ca autorizarea pentru accesarea creditelor din care au fost efectuate aceste cheltuieli au avut la baza acordul Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor si al ministerului de resort.
 
Mentionez si ca in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 500/2002:
„Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute in legi specifice si in legile bugetare anuale”.
In ceea ce priveste posibilitatea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, va rog sa observati ca, in conformitate cu prevederile art. 10 alin (2) din OG nr. 26/2013:
„Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului urmatorilor indicatori economico-financiari aprobati, astfel:
a) depasirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevazuti la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat si a prevederilor art. 9 alin. (3);
b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii si/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, in situatia in care nu se respecta prevederile alin. (1) lit. b);
c) reducerea productivitatii muncii;
d) cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
e) depasirea nivelului platilor restante;
f) in alte situatii impuse de prevederile legale”.
In conformitate cu prevederile alin. (4) ale aceluiasi articol:
“Rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli prevazuta la alin. (2) se aproba, in conditiile art. 4 alin. (1)-(3), pana la data de 31 octombrie a anului curent, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2) lit. f), care se aproba pana la finele exercitiului financiar al anului curent”.
Asadar, de la regula efectuarii cheltuielilor in limita aprobata  exista si situatiile de exceptie mentionate anterior, in care cheltuielile pot depasi aceasta limita, cu obligatia operatorului economic de a proceda la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.
Or, aceasta rectificare se realizeaza, asa cum rezulta din interpretarea dispozitiilor art. 10 alin. (3) din OG nr. 26/2013, incepand cu cel de al doilea semestru al anului curent, urmand sa fie aprobata, dupa caz, pana la data de 31.10.2020 sau pana la sfarsitul anului.
De altfel, acest aspect a fost recunoscut de catre auditorii publici externi, care in cadrul recomandarilor de la pagina 23 a Raportului au indicat ca si masuri “rectificarea bugetului de venituri si cheltuili in termenul legal si transmiterea acestuia actionarului unui spre aprobare”.
In masura in care totusi se va considera ca argumentele de mai sus sunt neintemeiate, intrucat am fost indicat ca fiind persoana cu atributii in domeniul in care s-a constatat aceasta pretinsa abatere, va rog sa aveti in vedere ca desi potrivit Statutului CN Unifarm SA am obligatia de a prezenta AGA spre aprobare acest buget, nu sunt persoana careia ii revine obligatia de a intocmi bugetul de venituri si cheltuieli.
 
Va rog sa observati ca, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al Companiei Nationale Unifarm SA aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 79/01.11.2018 (“ROF”), obligatia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli apartine Compartimentului financiar (art. 76-77, pagina 38 din ROF). 
 
Or, in mod evident de vreme ce un astfel de proiect de rectificare bugetara nu era aprobat, nu aveam cum sa imi indeplinesc obligatia de a-l supune aprobarii AGA.
 
  • Totodata, avand in vedere ca la pagina 20 a Raportului se mentioneaza o valoarea estimata a abaterii constand in angajamente si plati fara ca acestea sa aiba la baza aprobarile necesare, va rog sa aveti in vedere ca in conformitate cu dispozitiile art. 10 din OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv:
„(1) Se supun aprobarii ordonatorului de credite numai proiectele de operatiuni care respecta intru totul cerintele de legalitate, regularitate si incadrare in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, dupa caz, care poarta viza de control financiar preventiv propriu.
(2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semnatura persoanelor in drept, competente in acest sens potrivit prezentei ordonante, si prin aplicarea de catre acestea a sigiliului personal si atesta indeplinirea conditiilor legale, a regularitatii si incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, dupa caz, a proiectelor de operatiuni supuse aprobarii ordonatorului de credite.
(3) In vederea acordarii vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de operatiuni se prezinta insotite de documentele justificative corespunzatoare, certificate in privinta realitatii si legalitatii prin semnatura conducatorilor compartimentelor de specialitate care initiaza operatiunea respectiva.
(4) Conducatorii compartimentelor de specialitate prevazuti la alin. (3) raspund pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror documente justificative le-au certificat. Obtinerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte si/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonereaza de raspundere pe sefii compartimentelor de specialitate care le-au intocmit.
(5) Persoanele in drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu raspund, potrivit legii, in raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea si incadrarea in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, dupa caz, in privinta operatiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.
(6) In cazurile in care dispozitiile legale prevad avizarea operatiunilor de catre compartimentul de specialitate juridica, proiectul de operatiune va fi prezentat pentru control financiar preventiv propriu cu viza sefului compartimentului juridic. Persoanele in drept sa exercite controlul financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului de specialitate juridica ori de cate ori considera ca necesitatile o impun.
 
  • Precizez ca in toata perioada in care am exercitat functia de Director General nu am efectuat nicio operatiune financiara care sa nu poarte viza controlului financiar preventiv. 
Mentionez ca, in conformitate cu dispozitiile art. 20 alin. (1) si (2) din OG nr. 119/1999:
„(1) Persoana in drept sa exercite viza de control financiar preventiv are dreptul si obligatia de a refuza viza de control financiar preventiv in toate cazurile in care, in urma verificarilor, apreciaza ca proiectul de operatiune care face obiectul controlului financiar preventiv nu indeplineste conditiile de legalitate, regularitate si incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz, pentru acordarea vizei de control financiar preventiv.
(2) Refuzul de viza trebuie sa fie in toate cazurile motivat in scris”.
De aceea, avand in vedere ca in conformitate cu prevederile art. 21 din OG nr. 119/1999 raspunderea ordonatorului de credite poate fi angajata doar in situatia in care operatiunea in cauza se efectueaza pe propria raspundere a acestuia, consider ca nu se poate retine participarea mea la abaterea retinuta.
 
Potrivit art. 21 din OUG nr. 119/1999:
„(1) O operatiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv se poate efectua de catre ordonatorul de credite pe propria raspundere, numai daca prin aceasta nu se depaseste creditul bugetar aprobat. Ordonatorul de credite poate decide efectuarea operatiunii numai in baza unui act de decizie interna, emis in forma scrisa, prin care dispune, pe propria raspundere, efectuarea operatiunii. O copie a actului de decizie interna se transmite compartimentului de audit public intern al entitatii publice precum si controlorului delegat, dupa caz.
(2) In toate cazurile in care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv propriu, conducatorii persoanelor juridice dispun, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, efectuarea operatiunii pe propria raspundere, persoana desemnata sa efectueze controlul financiar preventiv propriu are obligatia sa informeze in scris Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice si, dupa caz, organul ierarhic superior al institutiei publice, numai in aceasta situatie persoana respectiva fiind exonerata de raspundere.
(3) Pentru operatiunile care se supun si controlului financiar preventiv delegat al Ministerului Finantelor Publice, refuzul vizei de control financiar preventiv propriu face ca proiectul de operatiune sa nu poata fi supus controlului preventiv delegat. in aceste conditii ordonatorul de credite va solicita controlorului delegat formularea unui aviz consultativ. Ordonatorul de credite va analiza punctul de vedere al controlorului delegat, exprimat in avizul consultativ, si va decide in conditiile prevazute la alin. (1).
(4) In toate cazurile in care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv delegat, conducatorii persoanelor juridice dispun, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, efectuarea operatiunii pe propria raspundere, controlorul delegat are obligatia sa informeze in scris Curtea de Conturi si Ministerul Finantelor Publice.
(5) Documentele privind proiectele de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate decat cu asumarea raspunderii ordonatorului de credite.
(6) Operatiunile efectuate pe propria raspundere a ordonatorului de credite se inregistreaza si intr-un cont in afara bilantului”.
In ceea ce priveste necesitatea aprobarii tranzactiilor cu o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale companiei sau cu o valoare mai mare de 10% din cifra de afaceri a companiei potrivit ultimelor situatii auditate de catre Adunarea Generala a Actionarilor, mentionez ca potrivit dispozitiilor art. 15 alin. (3) lit. h) din Actul constitutiv actualiza al CN Unifarm SA, aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 38/22.07.2019:
 
“(3) Aduna Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii principale:
h) aproba orice fel de tranzactie daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale companiei sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a companiei potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, dupa caz, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia”.
 
Asadar, aprobarea AGA este necesara doar in cazul tranzactiilor incheiate cu persoane din conducerea societatii, cu angajati ai societati sau cu o societatea controlata de aceste persoane, situatie care nu a fost retinuta, prevederile din actul constitutiv fiind preluate in mod trunchiat de catre auditorii publici externi in cuprinsul Raportului
Astfel de prevederi se regasesc de altfel in art. 52 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, potrivit caruia:
“(1) Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere convoaca adunarea generala a actionarilor pentru aprobarea oricarei tranzactii daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale intreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a intreprinderii publice potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, dupa caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia.
(2) Obligatia de convocare revine consiliului de administratie sau consiliului de supraveghere si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevazute la alin. (1).
(3) Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere informeaza actionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de intreprinderea publica cu:
a) persoanele prevazute la alin. (1) si (2), daca valoarea tranzactiei este sub nivelul stabilit la alin. (1);
b) o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro.
(4) In cazul regiilor autonome, consiliul de administratie informeaza de indata autoritatea publica tutelara asupra oricarei tranzactii prevazute la alin. (1)-(3).
(5) Directorul general sau, dupa caz, directoratul supune aprobarii consiliului de administratie sau consiliului de supraveghere orice tranzactie din categoria celor prevazute la alin. (1) daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, consiliul de administratie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica daca tranzactia este corecta in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.
(6) In rapoartele semestriale si anuale ale consiliului de administratie sau, dupa caz, ale directoratului se vor mentiona, intr-un capitol special, actele juridice incheiate in conditiile alin. (1) si (3), precizandu-se urmatoarele elemente: partile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata, precum si alte elemente esentiale si semnificative in legatura cu aceste acte juridice. In rapoarte se vor mentiona si orice alte informatii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situatiei financiare a societatii”.
Asadar, obligatia de  a supune aprobarii Consiliului de Administratie al CN Unifarm SA tranzactiile care au impreuna sau individual o cota de peste 10% din valoarea activelor nete ale companiei sau din cifra de afaceri a companiei potrivit ultimelor situatii financiare auditate intervine doar in cazul in care astfel de tranzactii se incheie cu persoanele prevazute la art. 52 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 (administratorii ori directorii sau, dupa caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia) sau cu sotii, rudele sau afinii acestora pana la gradul IV, situatie care nu se regaseste in tranzactiile incheiate de CN Unifarm SA in perioada 15.03-15.05.2020.
 

Cu privire la obiectivul nr. 2

O a doua pretinsa abatere consta in achizitionarea de echipamente si materiale sanitare de la firme intermediare si nu de la producatori, auditorii publici externi retinand ca acest lucru ar fi condus la plata unor preturi de achizitie mai mari.
In cadrul acestei abateri s-a retinut, pe de o parte, ca furnizorii acestor produse au declarat la intrarea in tara un pret unitar de achizitie mai mic decat pretul platit de companie, iar pe de alta parte ca nu a existat aprobarea AGA, desi valoarea cumulata a acestor achizitii depasea 10% din cifra de afaceri a companiei (invocandu-se aceleasi prevederi ca la abaterea retinuta la obiectivul nr. 1).
 
  • De asemenea, s-a retinut ca preturile platite de companie pentru produsele achizitionate erau unele supraestimate.
Cu privire la aceste aspecte, va invederez urmatoarele:
 
Potrivit art. 6 pct. 1 din Actul constitutiv actualiza al CN Unifarm SA, aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 38/22.07.2019:
“Obiectul de activitate al Companiei Nationale Unifarm SA il constituie, in principal:
1. asigurarea retelei sanitare cu medicamente, produse farmaceutice si parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatura si echipamente sanitare, seruri si vaccinuri, reactivi si cu alte produse din productia interna proprie si din import”.
Or sintagma “produse din productia interna proprie si din import” nu poate avea sensul retinut in cuprinsul Raportului, neputand fi considerata ca o interdictie pentru companie de a achizitiona produse de la societati intermediare ci doar de la producatori.
Aceasta sintagma are doar rolul de a indica locul de provenienta a marfurilor achizitionate, care pot fi produse intern sau importate. 
In ceea ce priveste necesitatea aprobarii AGA pentru aceste tranzactii, va rog sa aveti in vedere cele expuse in cadrul obiectiunilor cu privire la obiectivul nr. 1 de mai sus, in cuprinsul carora am aratat ca prevederile din Actul constitutiv al CN Unifarm SA au fost preluate trunchiat de catre auditoriti publici externi, aprobarea AGA  fiind necesara doar in cazul tranzactiilor incheiate cu personal al societatii sau cu societati asupra carora aceste persoane detin controlul.
Ba chiar mai mult, arat ca nu exista nicio legatura intre aceste tranzactii, cu exceptia scopului pentru care bunurile au fost achizitionate, care sa justifice tratarea lor impreuna pentru a se atinge pragul de 10% din valoarea cifrei de afaceri a companiei potrivit ultimelor situatii auditate.
 
  • In ceea ce priveste faptul ca pretul produselor achizitionate, declarat de furnizori la intrarea in tara era unul mai mic decat cel platit de CN Unifarm SA, va invederez ca o astfel de situatie este normala, fiecare furnizor urmarind obtinerea unui profit din astfel de tranzactii.
In ceea ce priveste imprejurarea ca preturile unor produse erau unele mult superioare valorii cu care astfel de bunuri se vand in mod obisnuit a fost cauzat de lipsa acuta de astfel de echipamente si dispozitive medicale in conditiile in care cererea de astfel de bunuri a crescut in mod exponential in perioada pandemiei, aspect care este de notorietate . De altfel, notorietatea acestui fapt rezulta si din imprejurarea ca prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 428/2020 a fost aprobata lista “cuprinzand dispozitivele medicale si materialele sanitare pentru a asigura preventia si tratarea afectiunilor asociate infectiei cu SARS-COV-2, a caror distributie in afara teritoriului Romaniei se suspenda temporar”, iar toate produsele mentionate in cuprinsul Raportului se regasesc pe aceasta lista.
 
De altfel, faptul ca aceste produse au cunoscut o crestere abrupta a preturilor in timpul starii de urgenta, urmata de o scadere treptata a acestor preturi, rezulta si din cuprinsul documentelor care au fost puse la dispozitia auditorilor publici externi in timpul controlului, astfel incat, apare nejustificata comparatia intre pretul de achizite a ventilatoarelor din timpul starii de urgenta cu preturile actuale ale acestor echipamente.
Mai mult, aceste preturi au fost agreate chiar de Ministrul Sanatatii, acesta find semnatar al Adresei CN Unifarm SA Nr. DG/6799/02.04.2020 adresata Ministrului Sanatatii Republicii Chineze prin care am solicitat sprijin in prioritizarea livrarilor acestor aparate.
 
Asa cum am mentionat anterior, faptul ca preturile tuturor acestor materiale si echipamente achizitionate in timpul starii de urgenta a inceput sa scada treptat a fost adus la cunostinta tuturor autoritatilor implicate in procesul decizional.
Astfel, inca din data de 21.04.2020 avand in vedere scaderea preturilor acestor materiale, achizitionate intr-un moment in care cererea depasea cu mult oferta, am propus, prin scrisori adresate Presedintelui Romaniei, Guvernului Romaniei, Ministerului Sanatatii, fie sa se instituie obligativitatea unitatilor sanitare de a achizitiona astfel de produse de la CN Unifarm SA, fie preluarea stocurilor constituie in rezerva de stat.
 
Ulterior, avand in vedere ca preturile acestor produse incepuse sa scada iar CN Unifarm SA avea pe stoc produse achizitionate intr-o perioada de maxim al preturilor, am solicitat acelorasi autoritati sa autorizeze exportul acestor bunuri.
In ceea ce priveste regularizarile avansurilor acordate furnizorilor, mentionez ca acesta este atributul compartimentelor de contabilitate si control financiar preventiv constituite la nivelul CN Unifarm SA.
In final, mentionez ca pentru toate contractele incheiate si pentru toate platile efectuate in perioada vizata de Raport, pentru produsele achizitionate de CN Unifarm SA a existat viza controlului financiar preventiv.
 

Cu privire la obiectivul nr. 3

Cu privire la acest obiectiv al controlului, s-a retinut in cuprinsul Raportului ca:
- unele produse nu au fost achizitionate de la producatori ci de la societati intermediare, aspect cu privire la care va rog sa aveti in vedere argumentele expuse la punctul 2 de mai sus;
- pentru mastile de tip FFP2 vandute de catre CN Unifarm SA catre Ministerul Sanatatii a fost practicat un adaos comercial mai mare decat cel practicat in mod obisnuit;
- nu ar fi fost evidentiate si inregistrate in evidenta contabila iesirea din gestiune a unor produse predate catre IGSU;
In ceea ce priveste furnizarea unor masti de tip FFP2 Ministerului Sanatatii, consider ca nu poate fi retinuta o abatere de la legalitate sau regularitate, aceste livrari fiind efectuate in temeiul Contractului de furnizare nr. 7939/06.05.2020, la pretul contractat, acest pret fiind stabilit, asa cum rezulta din preambulul respectivului contract, in urma realizarii unei proceduri de achizitie publica.
Mai mult, faptul ca CN Unifarm SA a obtinut un profit mai ridicat din incheierea si executarea acestui contract nu poate fi decat un aspect pozitiv, neexistand o indatorie a companiei de a livra catre Minsiterul Sanatatii produse la pretul de achizitie.
De asemenea, trebuie observat ca aceste considerente referitoare la cea de a doua abatere de la acest obiectiv nu fac altceva decat sa invalideze considerentele care au stat la baza constatarii de catre auditorii publici externi a primei abateri aferenta acestui obiectiv al controlului.
 
Astfel, prin faptul ca mastile au fost achizitionate de catre Minsiterul Sanatatii la un pret de 16,95 lei/buc, in timp ce anterior CN Unifarm SA a reusit sa achizitioneze aceste masti la un pret de 9,92 lei/buc, se impune a fi recunoscute, pe de o parte, faptul ca in perioada vizata de control aceste echipamente de protectie au cunoscut fluctuatii majore pe piata, precum si faptul ca pretul platit de catre CN Unifarm SA furnizorului acestor bunuri nu a fost unul supraestimat.
De asemenea, mentionez ca prin acest fapt nu poate constitui un prejudiciu adus bugetului Ministerului Sanatatii, avand in vedere ca Statul roman prin Ministerul Sanatatii este actionar unic al CN Unifarm SA.
 
In ceea ce priveste ultima abatere retinuta cu privire la acest obiectiv, mentionez ca produsele au fost predate in data de 05.05.2020 catre IGSU in custodie, acestea fiind livrate in data de 06.05.2020.
In conformitate cu Reglementari Contabile din 2014 privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aceste bunuri se inscriu in contabilitate in Grupa 35 “Stocuri aflate la terti”. Potrivit acestor reglementari, cu ajutorul 351 “Materii si materiale aflate la terti” “se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime, materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terti, pentru prelucrare sau in custodie.
Asadar, predarea in custodie a unor produse nu poate avea semnificatia care se incearca a fi inoculata de catre auditorii publici externi, de iesire a acestor produse din gestiune anterior incheierii contractului.
 

Cu privire la obiectivul nr. 4

Cu privire la acest obiectiv al controlului, s-a retinut in cuprinsul Raportului, pe de o parte, ca s-a efectuat o plata dubla catre IBS Consult SRL, in valoare de 17.331.279 lei, iar pe de alta parte ca avansurile nu ar fi fost regularizate in mod corespunzator.
 
Cu privire la prima abatere constatata de catre auditorii publici externi, mentionez ca in calitate de Director General al CN Unifarm SA am dispus masuri privind recuperarea acestui prejudiciu imediat cum am aflat de aceasta imprejurare.
In acest sens, au fost solicitate relatii persoanei care a efectuat plata, acestea fiind obtinute prin Nota explicativa a domnului Avram Bogdan, economist ion cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate din data de 14.05.2020.
 
Ulterior, am incercat rezolvarea acestei probleme pe cale amiabila cu furnizorul, existand mai multe adrese prin care am solicitat restituirea sumei platite fara a fi datorata.
Intrucat aceasta nu a dat curs solicitarilor noastre, invocand ca aceasta plata reprezinta contravaloarea produselor ramase de livrat (pentru aceste produse CN Unifarm solicitand rezilierea de drept a contractului pentru nerespectarea termenelor de livrare de catre furnizor), prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti 13797/3/2020 am solicitat obligarea IBS Consult SRL la restituirea platii nedatorate si a dobanzii legale (calculata de la data punerii in intarziere – 14.05.2020 si pana la data platii efective).
 
Asadar, pentru aceasta pretinsa abatere au fost dispuse masuri concrete de recuperare a prejudiciului anterior controlului efectuate de catre Curtea de Conturi a Romaniei.
In ceea ce priveste regularizarea avansurilor, mentionez ca, desi atributiile cu privire la verificare acestor aspecte apartine compartimentului financiar-contabil si compartimentului control financiar preventiv, desi la momentul redactarii prezentelor obiectiuni nu mi-au fost puse la dispozitie de catre CN Unifarm SA documentele pe care le-am solicitat in vederea pregatirii apararii si formularii acestor obiectiuni (nefiindu-mi comunicate nici macar anexele Raportului), apreciez ca o astfel de situatie ar fi putut sa apara ca urmare a rezilierii contractelor.
 
Mentionez in acest sens ca, prin Adresa nr. DG/8295/18.05.2020 am informat Consiliul de Administratie al CN Unifarm SA cu privire la mai multe aspecte, printre care si situatia rezilierilor si denuntarilor de contracte de achizitie pentru produse si echipamente specifice combaterii epidemiei cu noul coronavirus. In cadrul contractelor denuntate se regasesc si o contractele incheiate cu societatile mentionate la pagina 43 a Raportului, respectiv, SC Best Achizitii SRL, SC Visual Fan SRL, SC Medvision International SRL, SC IBS Consult SRL.
 
De altfel, asa cum rezulta din informarea transmisa Ministrului Sanatatii in data de 21.04.2020, incepand cu aceasta data subscrisa am sistat achizitiile de produse, ca urmare a acumularii de stocuri, procedand si la rezilierea contractelor de achizitie acolo unde au existat motive, in general constand in nerespectarea termenului de livrare.
 
In concluzie, pentru toate argumentele expuse anterior, va solicit sa constatati nelegalitatea si netemeinicia argumentelor de fapt si de drept retinute in actul contestat prin prezentele Obiectiuni, fata de imprejurarea ca abaterile/deficientele consemnate nu exista, si, pe cale de consecinta, va solicit sa invalidati constatarile si masurile dispuse prin Raport, apreciind ca nu se impune valorificarea si  punerea in aplicare a acestora prin emiterea unei Decizii.
 
 

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici