COMENTARIU Lelia Munteanu: Cele 161 de Reguli Cutumiare de Drept Internaţional Umanitar

1845 afișări
Imaginea articolului COMENTARIU Lelia Munteanu: Cele 161 de Reguli Cutumiare de Drept Internaţional Umanitar

Asumându-mi să mă umplu de penibil cântând balade sperând că voi acoperi larma războiului, sunt lucruri care trebuie reamintite (dacă au fost vreodată ştiute, dacă măcar o dată cineva s-a împiedicat de ele).

Cele patru convenţii de la Geneva Geneva şi Protocoalele lor Adiţionale din 1977 oferă protecţie juridică persoanelor care nu au participat sau au încetat să mai participe în mod direct la ostilităţi.

Iată lista Regulilor Cutumiare de Drept Internaţional, aşa cum apar acestea în lucrarea semnată de Jean Marie Henckaerts şi Louise Doswald-Beck şi publicată de Cambridge University Press în 2006.

REGULILE CUTUMIARE DE DREPT INTERNAŢIONAL UMANITAR

Abrevierea „CAI" se referă la regulile cutumiare aplicabile în conflicte armate internaţionale, iar abrevierea „CANI" la regulile cutumiare aplicabile în conflicte armate neinternaţionale. Prin expresia „eventual CANI", se indică faptul că regula poate fi considerată ca aplicabilă, practicile analizate susţinând această idee, chiar dacă practicile sunt mai puţin frecvente.

Principiul diferenţierii

Diferenţierea între civili şi combatanţi

Regula 1. Părţile la conflict trebuie să facă întotdeauna o diferenţiere între civili şi combatanţi. Atacurile nu pot fi îndreptate decât împotriva combatanţilor. Atacurile nu trebuie să fi e îndreptate împotriva civililor. [CAI/CANI]

Regula 2. Sunt interzise atacurile sau ameninţările cu violenţa al căror principal scop este de a răspândi teroare în rândul populaţiei civile. [CAI/CANI]

Regula 3. Toţi membrii forţelor armate ale unei părţi la conflict sunt combatanţi, cu excepţia personalului sanitar şi religios. CAI]

Regula 4. Forţele armate ale unei părţi la conflict se compun din toate forţele, toate grupurile şi toate unităţile armate şi organizate care sunt puse sub comandă care răspunde de conduita subordonaţilor săi faţă de această parte. [CAI]

Regula 5. Prin „civili" se înţelege persoanele care nu sunt membri ai forţelor armate.

Populaţia civilă cuprinde toate persoanele civile. [CAI/CANI]

Regula 6. Persoanele civile sunt protejate împotriva atacurilor, în afară de cazul când participă direct la ostilităţi şi numai pe durata acestei participări. [CAI/CANI]

Distincţia între bunurile cu caracter civil şi obiectivele militare

Regula 7. Părţile la conflict trebuie să facă întotdeauna o diferenţiere între bunurile cu caracter civil şi obiectivele militare. Atacurile nu pot fi îndreptate decât împotriva obiectivelor militare. Atacurile nu trebuie să fi e îndreptate împotriva bunurilor cu caracter civil. [CAI/CANI]

Regula 8. În ceea ce priveşte bunurile, obiectivele militare sunt limitate la bunurile care, prin natura lor, prin amplasare, destinaţie sau utilizare aduc o contribuţie efectivă la acţiunea militară, şi a căror distrugere totală sau parţială, capturare ori neutralizare, oferă, în împrejurările date, un avantaj militar precis. [CAI/CANI]

Regula 9. Sunt bunuri cu caracter civil toate bunurile care nu sunt obiective militare. [CAI/CANI]

Regula 10. Bunurile cu caracter civil sunt protejate împotriva atacurilor, cu excepţia cazurilor în care ele reprezintă obiective militare şi atât timp cât au această calitate. [CAI/CANI]

Atacurile fără discriminare

Regula 11. Atacurile fără discriminare sunt interzise. [CAI/CANI]

Regula 12. Prin expresia „atacuri fără discriminare" se înţeleg:

a) Atacurile care nu sunt îndreptate împotriva unui obiectiv militar determinat;

b) Atacurile care folosesc metode şi mijloace de luptă care nu por fi îndreptate împotriva unui obiectiv militar determinat; sau

c) Atacurile care folosesc metode sau mijloace de luptă ale căror efecte nu pot fi limitate conform cerinţelor dreptului internaţional umanitar; şi care sunt, în consecinţă, în fi ecare dintre aceste cazuri, capabile să lovească fără discriminare obiective militare şi persoane civile sau bunuri cu caracter civil. [CAI/CANI]

Regula 13. Sunt interzise atacurile prin bombardament, indiferent de metodele şi mijloacele utilizate, care tratează ca obiectiv militar unic un anumit număr de obiective militare net distanţate şi distincte, situate într-un oraş, un sat sau în orice zonă conţinând o concentraţie analoagă de persoane civile sau de bunuri cu character civil. [CAI/CANI]

Proporţionalitate în atac

Regula 14. Este interzis a se lansa atacuri de la care se poate aştepta să cauzeze incidental pierderi de vieţi omeneşti în rândul populaţiei civile, rănirea de persoane civile, pagube bunurilor cu caracter civil sau o combinaţie a acestor pierderi şi pagube, care ar fi excesive în raport cu avantajul militar concret şi direct aşteptat.

Precauţii în atac

Regula 15. Operaţiunile militare trebuie să fi e conduse cu grija permanentă de a proteja populaţia civilă, persoanele civile şi bunurile cu caracter civil. Trebuie luate toate măsurile de precauţie posibile din punct de vedere practic în vederea evitării şi, în orice caz, a reducerii la minimum, a pierderilor de vieţi omeneşti în rândul populaţiei civile, a rănirii persoanelor civile şi a producerii de pagube bunurilor cu caracter civil, ce ar putea fi cauzate incidental. [CAI/CANI]

Regula 16. Fiecare parte la conflict trebuie să facă tot ceea ce este practic posibil ca să verifice ca obiectivele ce urmează a fi atacate să fi e obiective militare.[CAI/CANI]

Regula 17. Fiecare parte la conflict trebuie să ia toate măsurile de precauţie practice posibile cu privire la alegerea mijloacelor şi metodelor de război, în vederea evitării şi, în orice caz, a reducerii la minimum, a pierderilor de vieţi omeneşti în rândul populaţiei civile, a rănirii persoanelor civile şi a producerii de pagube bunurilor cu caracter civil, ce ar putea fi cauzate incidental. [CAI/CANI]

Regula 18. Fiecare parte la confl ict trebuie să facă tot ceea ce este practic posibil pentru a determina dacă se poate aştepta ca atacul să cauzeze incidental pierderi de vieţi omeneşti în rândul populaţiei civile, rănirea persoanelor civile, pagube bunurilor cu caracter civil, sau o combinaţie a acestor pierderi şi pagube, care ar fi excesive în raport cu avantajul militar concret şi direct aşteptat. [CAI/CANI]

Regula 19. Fiecare parte la confl ict trebuie să facă tot ceea ce este practic posibil pentru a anula sau a întrerupe un atac în cazul în care reiese că obiectul acestuia nu este unul militar sau în cazul în care se poate aştepta ca atacul să cauzeze incidental pierderi de vieţi omeneşti în rândul populaţiei civile, rănirea persoanelor civile şi pagube bunurilor cu caracter civil, sau o combinaţie a acestor pierderi şi pagube, care ar fi excesive în raport cu avantajul militar concret şi direct aşteptat. [CAI/CANI]

Regula 20. În cazul atacurilor care ar putea afecta populaţia civilă, fi ecare parte la conflict trebuie să lanseze un avertisment, în timp util şi prin mijloace efi ciente, cu excepţia cazurilor în care circumstanţele nu permit acest lucru. [CAI/CANI]

Regula 21. Atunci când este posibil a se alege între mai multe obiective militare pentru obţinerea unui avantaj militar echivalent, trebuie ales obiectivul a cărui atacare se poate aştepta să prezinte pericolul cel mai mic pentru persoanele civile sau pentru bunurile cu caracter civil. [CAI/eventual CANI]

Precauţii faţă de efectele atacurilor

Regula 22. Părţile la conflict trebuie să ia toate precauţiile practic posibile pentru a proteja împotriva efectelor atacurilor populaţia civilă şi bunurile cu caracter civil supuse autorităţii lor. [CAI/CANI]

Regula 23. În măsura în care acest lucru este practic posibil, fi ecare parte la conflict trebuie să evite amplasarea obiectivelor militare în interiorul sau în apropierea zonelor dens populate. [CAI/eventual CANI]

Regula 24. În măsura în care acest lucru este practic posibil, fiecare parte la conflict trebuie să îndepărteze din apropierea obiectivelor militare persoanele civile şi bunurile cu caracter civil supuse autorităţii sale. [CAI/eventual CANI]

Persoane şi bunuri care beneficiază de o protecţie specială

Personalul şi bunurile sanitare şi religioase

Regula 25. Personalul sanitar alocat în mod exclusiv pentru funcţii sanitare trebuie să fi e respectat şi protejat în toate împrejurările. Acest personal îşi pierde protecţia dacă, în afara destinaţiei sale umanitare, săvârşeşte acte dăunătoare inamicului.[CAI/CANI]

Regula 26. Este interzisă pedepsirea unei persoane pentru exercitarea unei activităţi cu caracter medical conform cu deontologiei sau constrângerea unei persoane care exercită o activitate cu caracter medical să săvârşească acte contrare deontologiei. [CAI/CANI]

Regula 27. Personalul religios alocat în mod exclusiv pentru funcţii religioase trebuie să fi e respectat şi protejat în toate împrejurările. Acest personal îşi pierde protecţia dacă, în afara destinaţiei sale umanitare, săvârşeşte acte dăunătoare inamicului. [CAI/CANI]

Regula 28. Unităţile sanitare alocate în mod exclusiv pentru funcţii sanitare trebuie să fi e respectate şi protejate în toate împrejurările. Ele îşi pierd protecţia dacă, în afara destinaţiei lor umanitare, sunt folosite pentru comiterea de acte dăunătoare inamicului. [CAI/CANI]

Regula 29. Mijloacele de transport sanitare alocate în mod exclusiv pentru funcţii sanitare trebuie să fi e respectate şi protejate în toate împrejurările. Ele îşi pierd protecţia dacă, în afara destinaţiei lor umanitare, sunt folosite pentru comiterea de acte dăunătoare inamicului. [CAI/CANI]

Regula 30. Sunt interzise atacurile împotriva personalului şi bunurilor sanitare şi religioase marcate, în conformitate cu dreptul internaţional, cu semnele distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva. [CAI/CANI]

Personalul şi bunurile de asistenţă umanitară

Regula 31. Personalul de asistenţă umanitară trebuie să fi e respectat şi protejat. [CAI/CANI]

Regula 32. Bunurile folosite pentru operaţiuni asistenţă umanitară trebuie să fi respectate şi protejate. [CAI/CANI]

Personalul şi bunurile utilizate în cadrul misiunilor de menţinere a păcii

Regula 33. Este interzisă lansarea unui atac împotriva personalului şi materialelor utilizate în cadrul unei misiuni de menţinere a păcii, dispusă în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite, în măsura în care acestea au dreptul la protecţia garantată civililor şi bunurilor cu caracter civil în temeiul dreptului internaţional umanitar. [CAI/CANI]

Jurnaliştii

Regula 34. Jurnaliştii civili care îndeplinesc misiuni profesionale în zone de conflict armat trebuie să fi e respectaţi şi protejaţi atât timp cât nu participă în mod direct la ostilităţi. [CAI/CANI]

Zone protejate

Regula 35. Este interzisă îndreptarea unui atac împotriva unei zone create pentru a adăposti răniţii, bolnavii şi persoanele civile împotriva efectelor ostilităţilor. [CAI/CANI]

Regula 36. Este interzisă îndreptarea unui atac împotriva unei zone demilitarizate, înfiinţată prin acordul părţilor la conflict. [CAI/CANI]

Regula 37. Este interzisă îndreptarea unui atac împotriva unei localităţi neapărate. [CAI/CANI]

Bunurile culturale

Regula 38. Fiecare parte la confl ict trebuie să respecte bunurile culturale:

A. În cursul operaţiunilor militare, trebuie luate măsuri speciale de precauţie pentru a evita orice degradare a edifi ciilor destinate religiei, artei, ştiinţei, învăţământului sau activităţilor de caritate; precum şi monumentelor istorice, cu condiţia ca acestea să nu reprezinte obiective militare;

B. Bunurile care prezintă o mare importanţă pentru patrimoniul cultural al popoarelor nu trebuie să facă obiectul atacurilor, cu excepţia cazurilor de necesitate militară imperativă. [CAI/CANI]

Regula 39. Este interzisă utilizarea bunurilor care prezintă o mare importanţă pentru patrimoniul cultural al popoarelor în scopuri care ar putea expune aceste bunuri

distrugerii sau deteriorării, cu excepţia cazurilor de necesitate militară imperativă.

[CAI/CANI]

Regula 40. Fiecare parte la confl ict trebuie să protejeze bunurile culturale:

A. Este interzisă orice însuşire, distrugere sau degradare intenţionată a edificiilor destinate religiei, activităţilor de caritate, învăţământului, artei sau ştiinţei, a monumentelor istorice sau a operelor de artă ori ştiinţifice;

B. Este interzis orice furt, jefuire sau deturnare a bunurilor care prezintă o mare importanţă pentru patrimoniul cultural al popoarelor, precum şi orice act de vandalism împotriva acestor bunuri. [CAI/CANI]

Regula 41. Puterea ocupantă trebuie să împiedice exportul ilicit de bunuri culturale de pe teritoriul ocupat şi să restituie autorităţilor competente de pe teritoriul ocupat bunurile exportate în mod ilicit. [CAI]

Lucrări şi instalaţii care conţin forţe periculoase

Regula 42. Trebuie luate măsuri speciale de precauţie în cazul atacurilor îndreptate împotriva lucrărilor şi instalaţiilor care conţin forţe periculoase, cum ar fi barajele, digurile şi centralele nucleare care produc energie electrică, precum şi orice instalaţii situate asupra sau în apropierea acestora, în scopul de a evita eliberarea forţelor periculoase şi, în consecinţă, producerea de pierderi grave în rândul populaţiei civile. [CAI/CANI]

Mediul natural

Regula 43. Principiile generale referitoare la conducerea ostilităţilor se aplică şi mediului natural:

A. Nici o componentă a mediului natural nu poate face obiectul atacurilor, cu excepţia cazurilor în care aceasta reprezintă obiectiv militar;

B. Este interzisă distrugerea oricărei componente a mediului natural, cu excepţia cazurilor de necesitate militară imperativă;

C. Este interzisă lansarea unui atac împotriva unui obiectiv militar, dacă se poate aştepta că acesta ar cauza, în mod incidental, pagube pentru mediu, excesive în raport cu avantajul militar concret şi direct aşteptat. [CAI/CANI]

Regula 44. În utilizarea mijloacelor şi metodelor de război trebuie să se ţină cont în mod corespunzător de protejarea şi prezervarea mediului natural. În conducerea operaţiunilor militare, trebuie luate toate precauţiile practic posibile pentru a Evita şi, în orice caz, pentru a reduce la minimum, pagubele ce ar putea fi cauzate, în mod incident, mediului natural. Lipsa de certitudine ştiinţifi că cu privire la efectele asupra mediului al unor operaţiuni militare, nu înlătură datoria unei părţi la conflict de a lua astfel de precauţii. [CAI/eventual CANI]

Regula 45. Este interzisă utilizarea de mijloace sau metode de război care sunt concepute pentru a provoca sau de la care se poate aştepta că vor provoca pagube de mare amploare, de durată şi grave mediului natural. Nu se poate recurge ladistrugerea mediului natural ca armă. [CAI/eventual CANI]

Metode specifice de război

Cruţare

Regula 46. Este interzis de a se ordona să nu existe supravieţuitori, de a ameninţa cu aceasta inamicul sau de a conduce ostilităţile în funcţie de această decizie. [CAI/CANI]

Regula 47. Este interzisă atacarea persoanelor recunoscute ca fiind scoase din luptă.

Este scoasă din luptă orice persoană care:

a) se află în puterea unei părţi adverse;

b) este lipsită de apărare deoarece şi-a pierdut cunoştinţa, a naufragiat sau este rănită ori bolnavă; sau

c) şi-a exprimat clar intenţia de a se preda;

cu condiţia ca această persoană să se abţină de la orice act de ostilitate şi să nu încerce să evadeze. [CAI/CANI]

Regula 48. Este interzisă atacarea unei persoane care se paraşutează dintr-o aeronavă care se prăbuşeşte. [CAI/CANI]

Distrugerea şi însuşirea de bunuri

Regula 49. Părţile la confl ict îşi pot însuşi, ca pradă de război, materialul militar ce aparţine unei părţi adverse. [CAI/CANI]

Regula 50. Este interzisă distrugerea sau însuşirea bunurilor unui adversar, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este dictat de o necesitate militară imperativă. [CAI/CANI]

Regula 51. În teritoriul ocupat:

a) pot fi rechiziţionate bunurile mobile proprietate publică care sunt de natură a servi operaţiunilor militare;

b) bunurile imobile proprietate publică trebuie să fi e administrate conform regulii uzufructului; şi

c) proprietatea privată trebuie să fi e respectată şi nu poate fi rechiziţionată decât dacă distrugerea sau însuşirea acestor bunuri este dictată de o necessitate militară imperativă. [CAI]

Regula 52. Jaful este interzis. [CAI/CANI]

Înfometarea şi accesul la asistenţă umanitară

Regula 53. Este interzis a se recurge la înfometarea populaţiei civile ca metodă de război. [CAI/CANI]

Regula 54. Este interzis a se ataca, a se distrugere, a se lua sau a se scoate din uz bunurile indispensabile pentru supravieţuirea populaţiei civile. [CAI/CANI]

Regula 55. Părţile la conflict trebuie să permită şi să faciliteze trecerea rapidă şi fără obstacole a ajutoarelor umanitare destinate persoanelor civile afl ate în stare de nevoie, cu caracter imparţial şi oferite fără nici o diferenţiere cu caracter defavorabil, sub rezerva dreptului de control. [CAI/CANI]

Regula 56. Părţile la confl ict trebuie să asigure personalului de asistenţă umanitară autorizat libertatea de deplasare esenţială pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

Deplasările acestui personal nu pot fi restrânse temporar decât în caz de necessitate militară imperativă. [CAI/CANI]

Inducerea în eroare

Articolul 57. Stratagemele de război nu sunt interzise, cu condiţia ca ele să nu încalce nici o regulă de drept internaţional umanitar. [CAI/CANI]

Articolul 58. Este interzisă utilizarea necorespunzătoare a drapelului alb (steagul de parlamentare). [CAI/CANI]

Regula 59. Este interzisă utilizarea necorespunzătoare a semnelor distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva. [CAI/CANI]

Regula 60. Este interzisă utilizarea emblemei şi a uniformei Naţiunilor Unite, în afara cazurilor în care folosirea este autorizată de această organizaţie. [CAI/CANI]

Regula 61. Este interzisă utilizarea necorespunzătoare a altor embleme recunoscute pe plan internaţional. [CAI/CANI]

Regula 62. Este interzisă utilizarea necorespunzătoare a drapelelor sau pavilioanelor, a simbolurilor, insignelor sau uniformelor militare ale adversarului. [CAI/eventual CANI]

Regula 63. Este interzisă utilizarea necorespunzătoare a drapelelor sau pavilioanelor, a simbolurilor, insignelor sau uniformelor militare ale statelor neutre sau ale altor state care nu sunt parte la confl ict. [CAI/eventual CANI]

Regula 64. Este interzisă încheierea unui acord privind suspendarea ostilităţilor cu intenţia de a ataca prin surprindere inamicul care are încredere în acest acord. [CAI/CANI]

Regula 65. Este interzisă uciderea, rănirea sau capturarea unui adversar prin recurgerea la perfidie. [CAI/CANI]

Comunicarea cu inamicul

Regula 66. Comandanţii pot stabili între ei contacte neostile, prin orice mijloc de comunicare. Aceste contacte trebuie să fi e bazate pe bună credinţă. [CAI/CANI]

Regula 67. Parlamentarii au dreptul la inviolabilitate. [CAI/CANI]

Regula 68. Comandanţii pot lua precauţiile necesare pentru a evita ca prezenţa unui parlamentar să fie dăunătoare. [CAI/CANI]

Regula 69. Parlamentarii care profită de poziţia lor privilegiată pentru a comite un act ce contravine dreptului internaţional şi care prejudiciază adversarul, îşi pierd inviolabilitatea. [CAI/CANI]

Arme

Principii generale privind folosirea armelor

Regula 70. Este interzisă utilizarea de mijloace şi metode de război de natură să provoace suferinţe inutile. [CAI/CANI]

Regula 71. Este interzisă utilizarea de arme care sunt de natură a lovi fără discriminare. [CAI/CANI]

Otrava

Regula 72. Este interzisă utilizarea otrăvii sau a armelor otrăvite. [CAI/CANI]

Armele biologice

Regula 73. Este interzisă utilizarea armelor biologice. [CAI/CANI]

Armele chimice

Regula 74. Este interzisă utilizarea armelor chimice. [CAI/CANI]

Regula 75. Este interzis a se recurge la agenţii de control al revoltelor publice ca metodă de război. [CAI/CANI]

Regula 76. Este interzisă utilizarea ierbicidelor ca metodă de război, dacă acestea:

a) Sunt de natură a reprezenta arme chimice interzise;

b) Sunt de natură a reprezenta arme biologice interzise;

c) Sunt destinate a fi folosite contra unei vegetaţii care nu reprezintă obiectiv militar;

d) Sunt susceptibile a provoca în mod incident pierderi de vieţi omeneşti în rândul populaţiei civile, rănirea persoanelor civile, pagube aduse bunurilor cu caracter civil, sau o combinaţie a acestor pierderi şi pagube, care ar fi excesive în raport cu avantajul militar concret şi direct aşteptat; sau

e) Sunt susceptibile a provoca mediului natural daune de mare amploare, de durată şi grave. [CAI/CANI]

Gloanţele care se dilată

Regula 77. Este interzisă utilizarea gloanţelor care se dilată sau se aplatizează cu uşurinţă în corpul omenesc. [CAI/CANI]

Gloanţele explozive

Regula 78. Este interzisă utilizarea împotriva persoanelor a gloanţelor care explodează în interiorul corpului omenesc. [CAI/CANI]

Armele care rănesc în principal prin fragmente care nu por fi localizate

Regula 79. Este interzisă utilizarea armelor al căror principal efect este de a răni prin fragmente care nu pot fi localizate în corpul omenesc cu ajutorul razelor X. [CAI/CANI]

Capcanele

Regula 80. Este interzisă utilizarea capcanelor care sunt ataşate sau asociate în orice mod cu obiecte sau persoane care benefi ciază de o protecţie specială în temeiul dreptului internaţional umanitar, sau cu obiecte susceptibile a atrage persoanele civile. [CAI/CANI]

Minele de teren

Regula 81. Atunci când se utilizează mine de teren, trebuie luate precauţii special pentru a reduce la minimum efectele nediscriminatorii ale acestora. [CAI/CANI]

Regula 82. Partea la conflict care utilizează mine de teren, trebuie să înregistreze amplasarea acestora, în cea mai mare măsură posibilă. [CAI/eventual CANI]

Regula 83. După încetarea ostilităţilor active, partea la confl ict care a utilizat mine de teren trebuie să le înlăture sau să le neutralizeze astfel încât ele să nu fie vătămătoare pentru civili, sau să faciliteze înlăturarea lor. [CAI/eventual CANI]

Armele incendiare

Regula 84. Dacă sunt utilizate arme incendiare, trebuie luate precauţii special pentru a evita şi, în orice caz, pentru a reduce la minimum, pierderile de vieţi omeneşti în rândul populaţiei civile, rănirea persoanelor civile şi provocarea de pagube bunurilor cu caracter civil, care ar putea fi cauzate incidental. [CAI/CANI]

Regula 85. Este interzisă utilizarea armelor incendiare împotriva persoanelor, cu excepţia cazurilor în care nu este practic posibil a se utiliza o armă mai puţin vătămătoare pentru scoaterea unei persoane în afara luptei. [CAI/CANI]

Armele cu laser care produc orbirea

Regula 86. Este interzisă utilizarea armelor cu laser concepute în mod special astfel încât singura lor funcţie de luptă sau una dintre funcţiile lor de luptă este de a provoca orbirea permanentă la persoanele cu vedere neameliorată. [CAI/CANI]

Tratamentul persoanelor civile şi al persoanelor scoase din luptă

Garanţiile fundamentale

Regula 87. Persoanele civile şi persoanele scoase din luptă trebuie să fi e tratate cu umanitate. [CAI/CANI]

Regula 88. În aplicarea dreptului internaţional umanitar, este interzisă orice diferenţiere nefavorabilă fondată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie sau credinţă, opinii politice sau de alt fel, origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice altă situaţie, sau orice alt criteriu analog. [CAI/CANI]

Regula 89. Omorul este interzis. [CAI/CANI]

Regula 90. Sunt interzise tortura, tratamentele crude sau inumane, precum şi atingerile aduse demnităţii persoanei, mai ales tratamentele umilitoare şi degradante. [CAI/CANI]

Regula 91. Pedepsele corporale sunt interzise. [CAI/CANI]

Regula 92. Sunt interzise mutilările, experimentele medicale sau ştiinţifi ce sau orice alt act medical care nu este motivat de starea de sănătate a respectivei persoane şi care nu este în conformitate cu normele medicale general recunoscute. [CAI/CANI]

Regula 93. Violul şi celelalte forme de violenţă sexuală sunt interzise. [CAI/CANI]

Regula 94. Sunt interzise toate formele de sclavie şi comerţ cu sclavi. [CAI/CANI]

Regula 95. Munca forţată, neremunerată sau abuzivă este interzisă. [CAI/CANI]

Regula 96. Luarea de ostateci este interzisă. [CAI/CANI]

Regula 97. Utilizarea de scuturi umane este interzisă. [CAI/CANI]

Regula 98. Dispariţiile forţate sunt interzise. [CAI/CANI]

Regula 99. Este interzisă privarea arbitrară de libertate. [CAI/CANI]

Regula 100. Nimeni nu poate fi condamnat sau judecat fără un proces echitabil, cu respectarea tuturor garanţiilor judiciare fundamentale. [CAI/CANI]

Regula 101. Nimeni nu poate fi acuzat sau condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care, la data comiterii, nu reprezentau fapte infracţionale conform dreptului intern sau internaţional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai mare decât cea aplicabilă la data săvârşirii infracţiunii. [CAI/CANI]

Regula 102. Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o infracţiune, decât în baza răspunderii penale individuale. [CAI/CANI]

Regula 103. Pedepsele colective sunt interzise. [CAI/CANI]

Regula 104. Convingerile şi practicile religioase ale persoanelor civile şi ale persoanelor scoase din luptă trebuie să fi e respectate. [CAI/CANI]

Regula 105. Viaţa de familie trebuie respectată în cea mai mare măsură posibilă. [CAI/CANI]

Combatanţii şi statutul de prizonier de război

Regula 106. Combatanţii trebuie să se diferenţieze de populaţia civilă atunci când iau parte la un atac sau la o operaţiune militară de pregătire a unui atac. Dacă nu respectă această obligaţie,  combatanţii nu au dreptul la statutul de prizonier de război. [CAI]

Regula 107. Dacă în momentul capturării, combatanţii erau implicaţi în activităţi de spionaj, ei nu au dreptul la statutul de prizonier de război. Ei nu pot fi condamnaţi sau judecaţi fără proces prealabil. [CAI]

Regula 108. Mercenarii, aşa cum sunt ei definiţi în Protocolul Adiţional I, nu au dreptul la statutul de combatant sau de prizonier de război. Ei nu pot fi condamnaţi sau judecaţi fără proces prealabil. [CAI]

Răniţii, bolnavii şi naufragiaţii

Regula 109. Ori de câte ori împrejurările o permit, şi mai ales după o luptă, fiecare parte la confl ict trebuie să ia, fără întârziere, toate măsurile posibile pentru a căuta, a strânge şi a evacua răniţii, bolnavii sau naufragiaţii, fără nici o diferenţiere nefavorabilă. [CAI/CANI]

Regula 110. Răniţii, bolnavii şi naufragiaţii trebuie să primească îngrijirile medicale de care au nevoie, în cea mai mare măsură posibilă şi cât se poate de repede. Nici o diferenţiere fondată pe alte criterii decât cele medicale nu trebuie făcută între aceştia. [CAI/CANI]

Regula 111. Fiecare parte la confl ict trebuie să ia toate măsurile posibile pentru a proteja răniţii, bolnavii şi naufragiaţii împotriva relelor tratamente şi a jefuirii bunurilor personale. [CAI/CANI]

Morţii

Regula 112. Ori de câte ori împrejurările o permit, şi mai ales după o luptă, părţile la conflict trebuie să ia, fără întârziere, toate măsurile posibile pentru a căuta, a strange şi a evacua morţii, fără nici o diferenţiere nefavorabilă. [CAI/CANI]

Regula 113. Fiecare parte la confl ict trebuie să ia toate măsurile posibile pentru a împiedica jefuirea morţilor. Mutilarea cadavrelor este interzisă. [CAI/CANI]

Regula 114. Părţile la conflict trebuie să facă eforturi pentru a facilita restituirea rămăşiţelor pământeşti ale persoanelor decedate, la cererea părţii căreia îi aparţin aceste persoane, ori la cererea familiilor acestora. De asemenea, trebuie restituite bunurile personale ale persoanelor decedate. [CAI]

Regula 115. Morţii trebuie înhumaţi în mod respectuos, iar mormintele lor trebuie să fi e respectate şi întreţinute în mod corespunzător. [CAI/CANI]

Regula 116. Pentru a permite identifi carea morţilor, fi ecare parte la confl ict trebuie să înregistreze informaţiile disponibile înainte de înhumare şi să marcheze amplasarea mormintelor. [CAI/CANI]

Persoanele dispărute

Regula 117. Fiecare parte la conflict trebuie să ia toate măsurile practic posibile pentru a găsi persoanele date dispărute ca urmare a unui confl ict armat şi să transmit familiilor acestora toate informaţiile disponibile cu privire la aceste persoane. [CAI/CANI]

Persoanele private de libertate

Regula 118. Persoanele private de libertate trebuie să benefi cieze de suficientă hrană, apă şi îmbrăcăminte, precum şi de adăpost şi îngrijiri medicale adecvate. [CAI/CANI]

Regula 119. Femeile private de libertate trebuie să fi e deţinute în localuri separate de cele ale bărbaţilor, cu excepţia familiilor cazate împreună ca unităţi familiale şi trebuie să fi e plasate sub supraveghere exercitată de femei. [CAI/CANI]

Regula 120. Copiii privaţi de libertate trebuie să fi e deţinuţi în localuri separate de ale adulţilor, cu excepţia familiilor cazate împreună ca unităţi familiale. [CAI/CANI]

Regula 121. Persoanele private de libertate trebuie să fi e puse sub pază în spaţii aflate la distanţă de zona de luptă şi care să permită protejarea sănătăţii şi a igienei lor, cu excepţia familiilor cazate împreună ca unităţi familiale şi trebuie să fie supravegheate de femei. [CAI/CANI]

Regula 122. Este interzisă jefuire bunurilor personale ale persoanelor private de libertate. [CAI/CANI]

Regula 123. Datele personale ale persoanelor lipsite de libertate trebuie să fie înregistrate. [CAI/CANI]

Regula 124.

A. În conflictele armate internaţionale, trebuie să se permită accesul regulat al CICR la toate persoanele private de libertate, în vederea verifi cării condiţiilor de detenţie ale acestora şi pentru restabilirea legăturii între aceste persoane şi familiile lor. [CAI]

B. În conflictele armate neinternaţionale, CICR îşi poate oferi serviciile părţilor la conflict, pentru vizitarea persoanelor private de libertate pentru motive legate de conflict, în vederea verificării condiţiilor de detenţie ale acestora şi pentru restabilirea legăturii între aceste persoane şi familiile lor. [CANI]

Regula 125. Persoanelor private de libertate trebuie să li se permită să corespondeze cu familiile lor, în condiţii rezonabile privind frecvenţa corespondenţei şi necesitatea de cenzurare a acesteia de către autorităţi. [CAI/CANI]

Regula 126. Civililor internaţi şi persoanelor private de libertate pentru motive legate de un conflict armat neinternaţional trebuie să li se permită a primi vizite, mai ales din partea rudelor apropiate. [CAI/CANI]

Regula 127. Convingerile personale şi practicile religioase ale persoanelor private de libertate trebuie să fi e respectate. [CAI/CANI]

Regula 128.

A. Prizonierii de război trebuie să fi e eliberaţi şi repatriaţi fără întârziere, la încetarea ostilităţilor active. [CAI]

B. Civilii internaţi trebuie să fi e eliberaţi imediat ce încetează motivele care au stat la baza internării lor, şi, în orice caz, imediat după încetarea ostilităţilor active. [CAI]

C. Persoanele private de libertate pentru motive legate de un conflict armat neinternaţional trebuie să fi e eliberate imediat ce încetează motivele care au stat la baza privării lor de libertate. [CANI]

Privarea de libertate a acestor persoane se poate prelungi dacă împotriva lor se află în derulare proceduri penale ori dacă execută o pedeapsă pronunţată cu respectarea legii.

Strămutarea şi persoanele strămutate

Regula 129.

A. Părţile la un conflict armat internaţional nu pot recurge la deportarea sau transferul forţat, total sau parţial, al populaţiei de pe un teritoriu ocupat, cu excepţia cazurilor în care aceste măsuri sunt necesare pentru siguranţa civililor, ori din nevoi militare imperative. [CAI]

B. Părţile la un conflict armat neinternaţional nu pot ordona strămutarea totală sau parţială a populaţiei civile pentru motive legate de confl ict, cu excepţia cazurilor în care aceste măsuri sunt necesare pentru siguranţa civililor ori din nevoi militare imperative. [CANI]

Regula 130. Statele nu pot deporta sau transfera o parte a populaţiei lor civile către un teritoriu pe care îl ocupă. [CAI]

Regula 131. În caz de strămutare, trebuie luate toate măsurile posibile pentru ca persoanelor civile strămutate să le fi e asigurate, la sosire, condiţii satisfăcătoare de cazare, igienă, salubritate, siguranţă şi alimentaţie, şi pentru ca membrii aceleiaşi familii să nu fi e despărţiţi. [CAI/CANI]

Regula 132. Persoanele strămutate au dreptul de a-şi redobândi căminul sau vechea reşedinţă, în mod voluntar şi în condiţii de siguranţă, imediat ce încetează motivele care au stat la baza strămutării lor. [CAI/CANI]

Regula 133. Dreptul de proprietate al persoanelor strămutate trebuie să fi e respectat. [CAI/CANI]

Alte persoane care beneficiază de o protecţie specifică

Regula 134. Nevoile specifice de protecţie, sănătate şi asistenţă ale femeilor afectate de conflicte armate trebuie respectate. [CAI/CANI]

Regula 135. Copiii afectaţi de confl icte armate au dreptul la un respect şi o protecţie speciale. [CAI/CANI]

Regula 136. Copii nu trebuie să fie recrutaţi în forţele armate sau în grupurile armate. [CAI/CANI]

Regula 137. Este interzisă participarea copiilor la ostilităţi. [CAI/CANI]

Regula 138. Persoanele în vârstă, invalizii şi infi rmii afectaţi de confl icte armate au dreptul la un respect şi o protecţie speciale. [CAI/CANI]

Implementare

Respectarea dreptului internaţional umanitar

Regula 139. Fiecare parte la confl ict trebuie să respecte şi să facă să fi e respectat dreptul internaţional umanitar de către forţele sale armate, precum şi de către alte persoane sau grupuri care acţionează sub instrucţiunile sau ordinele sale, ori sub controlul său. [CAI/CANI]

Regula 140. Obligaţia de a respecta şi a asigura respectarea dreptului international umanitar rămâne valabilă chiar şi în absenţa reciprocităţii. [CAI/CANI]

Regula 141. Fiecare stat trebuie să pună la dispoziţie consilieri juridici, dacă este cazul, pentru a sfătui comandanţii militari, la eşalonul corespunzător, cu privire la aplicarea dreptului internaţional umanitar. [CAI/CANI]

Regula 142. Statele şi părţile la conflict trebuie să asigure instruirea forţelor lor armate în domeniul dreptului internaţional umanitar. [CAI/CANI]

Regula 143. Statele trebuie să încurajeze învăţământul civil în domeniul dreptului internaţional umanitar. [CAI/CANI]

Măsuri referitoare la asigurarea respectării dreptului internaţional umanitar

Regula 144. Statele nu au dreptul de a încuraja părţile la un confl ict armat să comită încălcări ale dreptului internaţional umanitar. În măsura posibilităţilor, ele trebuie să-şi exercite influenţa pentru a opri încălcările dreptului internaţional umanitar. [CAI/CANI]

Regula 145. În cazul în care nu sunt interzise de dreptul internaţional umanitar, represaliile sunt supuse unor condiţii foarte stricte. [CAI]

Regula 146. Sunt interzise represaliile împotriva persoanelor protejate de Convenţiile de la Geneva. [CAI]

Regula 147. Sunt interzise represaliile împotriva bunurilor protejate de Convenţiile de la Geneva şi Convenţia de la Haga pentru protejarea bunurilor culturale. [CAI]

Regula 148. Părţile la un confl ict armat neinternaţional nu au dreptul de a recurge la represalii. Sunt interzise şi celelalte contra-măsuri împotriva persoanelor care nu participă sau au încetat să participe în mod direct la ostilităţi. [CANI]

Răspundere şi măsuri reparatorii

Regula 149. Statul răspunde pentru încălcările dreptului internaţional umanitar care îi pot fi atribuite, inclusiv pentru:

a) încălcările comise de propriile sale organe, inclusiv de forţele sale armate;

b) încălcările comise de persoane sau entităţi abilitate de stat să exercite prerogative de autoritate publică;

c) încălcările comise de persoane sau grupuri care acţionează conform instrucţiunilor sau ordinelor, sau sub controlul acelui stat; şi

d) încălcările comise de persoane private sau grupuri recunoscute ori adoptate de stat ca şi conduită proprie. [CAI/CANI]

Regula 150. Statul care răspunde de încălcări ale dreptului internaţional umanitar are obligaţia de a repara integral pierderea sau prejudiciul cauzat. [CAI/CANI]

Răspunderea individuală

Regula 151. Persoanele care comit crime de război răspund penal pentru faptele săvârşite. [CAI/CANI]

Regula 152. Comandanţii şi alţi superiori ierarhici răspund penal pentru crimele de război comise la ordinul lor. [CAI/CANI]

Regula 153. Comandanţii şi alţi superiori ierarhici răspund penal pentru crimele de război comise de subordonaţii lor dacă ştiau sau aveau motive să ştie că aceşti subordonaţi urmau să comită sau comiteau aceste crime şi nu au luat toate măsurile necesare şi rezonabile care le stăteau în putere pentru a împiedica săvârşirea acestor crime sau pentru a pedepsi persoanele răspunzătoare în cazul în care crimele fuseseră deja comise. [CAI/CANI]

Regula 154. Toţi combatanţii au obligaţia de a nu respecta un ordin care este illegal în mod evident. [CAI/CANI]

Regula 155. Respectarea unui ordin dat de un superior ierarhic nu exonerează pe subordonat de răspunderea penală, dacă acesta ştia că actul ordonat era ilegal sau dacă ar fi trebuit să ştie acest lucru datorită caracterului evident ilegal al actului ordonat. [CAI/CANI]

Crime de război

Regula 156. Încălcările grave ale dreptului internaţional umanitar reprezintă crime de război. [CAI/CANI]

Regula 157. Statele au dreptul de a conferi instanţelor lor naţionale competenţă universală în materie de crime de război. [CAI/CANI]

Regula 158. Statele trebuie să investigheze crimele de război despre care se presupune că ar fi fost comise de naţionalii lor ori de forţele lor armate, sau pe teritoriul lor, şi, dacă este cazul, să îi cerceteze pe suspecţi. De asemenea, statele trebuie să investigheze celelalte crime de război care ţin de competenţa lor şi, dacă este cazul, să îi ancheteze pe suspecţi. [CAI/CANI]

Regula 159. La încetarea ostilităţilor, autorităţile afl ate la putere trebuie să facă eforturi pentru a amnistia în cea mai mare măsură posibilă persoanele care au luat parte la un confl ict armat neinternaţional sau care au fost private de libertate pentru motive legate de conflictul armat, cu excepţia persoanelor bănuite sau acuzate decrime de război sau condamnate pentru crime de război. [CANI]

Regula 160. Crimele de război nu se prescriu. [CAI/CANI]

Regula 161. Statele trebuie să depună toate eforturile pentru a coopera, în limita posibilităţilor, în scopul facilitării investigării crimelor de război şi a cercetării suspecţilor. [CAI/CANI]

Cum ar trebui să închei? Ca în basme: "Şi-am încălecat pe-o şa...". Câte dintre cele 161 de Reguli se respectă? Foarte puţine şi doar acelea care  convin decidenţilor politico-militari. Dar nu trebuie să uităm că există.

Şi, că – precum în imaginea de mai sus, coperta ediţiei princeps a Leviathanului lui Hobbes – Liderul stă deasupra Cetăţii, protejând-o, iar trupul lui e format dintr-o mulţime de indivizi, cetăţenii, cu privirile întoarse spre capul său.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici